0 GIỎ HÀNG
Giỏ hàng của bạn chưa có sản phẩm nào!

Tài liệu Mô tả webservice hóa đơn điện tử Viettel API

Tài liệu Mô tả webservice hóa đơn điện tử

Hà Nội, 01/2019

 

BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI

Phiên bản

Ngày

Chi tiết

0.1

09/2017

Phiên bản khởi tạo

0.2

03/2018

Bổ sung thêm mục 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13

0.3

09/2018

Bổ sung thêm 2.1.14, 2.1.15

1.0

09/2018

Bổ sung thêm chi tiết đặc tả bản tin, tổ chức lại tài liệu

1.1

04/2019

Bổ sung mục 7 mapping trường thông tin và mẫu hóa đơn

2.4

05/2022

Bổ sung mô tả thêm các trường của phiếu xuất kho TT78 ở mục 6.9 Metadata,  File json ví dụ tại mục 7.2

2.5

06/2022

Bổ sung thêm trường lý do huỷ hoá đơn ở mục 7.6

Bổ sung thêm trường lý do sai sót hoá đơn điều chỉnh thay thế ở mục 6.2 generaIInvoiceInfo, File json tại mục 7.2 và mục 7.15

Bổ sung cho truyền giá trị âm số lượng/đơn giá ở mục 6.6 itemInfo

Bổ sung thêm trường Điều chỉnh hóa đơn không tồn tại qua API ở mục 6.2 generaIInvoiceInfo, File json tại mục 7.2 và mục 7.15

Tài khoản demo:

 • Tài khoản Hệ thống vinvoice 2.0

     Link: vinvoice.viettel.vn

    User: 0100109106-509

     Pass: 123456a@A

1.Thuật ngữ và viết tắt

STT

Từ viết tắt

Nghĩa đầy đủ

 1.  

XML

eXtensible Markup Language - Ngôn ngữ Đánh dấu Mở rộng

 1.  

VAN

Taxation Value Added Network

 1.  

ICC

Invoice Certification Center

 1.  

PSD

Portable Security Device

 1.  

SGML

Standard Generalized Markup Language

 1.  

W3C

World Wide Web Consortium, viết tắt W3C, lập ra các chuẩn cho Internet, nhất là cho World Wide Web

 1.  

SInvoice

Dịch vụ/hệ thống hóa đơn điện tử của Viettel

 1.  

HTTH

Hệ thống phần mềm kế toán, quản trị doanh nghiệp tích hợp với hệ thống SInvoice để phát hành hóa đơn.

2.Mục đích và phạm vi

Mô tả chi tiết chuẩn kết nối để các hệ thống có thể kết nối vào dịch vụ Hóa đơn điện tử đại trà của Viettel nhằm đảm bảo phát hành đúng thông tin.

3.Mô hình kết nối 

Hệ thống SInvoice đóng vai trò nhận dữ liệu hóa đơn từ các hệ thống bên ngoài (hệ thống tích hợp) gửi về và phát hành thành hóa đơn theo mẫu mà doanh nghiệp đã chọn. Các API của hệ thống SInvoice được cung cấp theo chuẩn Restful Webservice.

Ban đầu, doanh nghiệp thực hiện các thao tác khai báo mẫu hóa đơn trên web của hệ thống SInvoice bao gồm:

 • Khai báo tên mẫu hóa đơn
 • Chọn mẫu hóa đơn
 • Khai báo dải hóa đơn
 • Lập thông báo phát hành
 • Đăng ký thông tin chứng thư số

Chi tiết các bước hướng dẫn có thể xem thêm tại: https://sinvoice.viettel.vn/ho-tro/huong-dan-su-dung/mo-ta-tong-the-cac-buoc-dang-ky-va-su-dung-dich-vu-hoa-don-dien-tu

4.Một số luồng cơ bản

Sau khi các thông tin khai báo mẫu hóa đơn đã được thực hiện đầy đủ trên SInvoice, doanh nghiệp có thể thông qua các hệ thống bên ngoài để gọi các API thực hiện việc

 • Luồng đơn giản
 • Phát hành/Thay thế/điều chỉnh hóa đơn  (Tương ứng API mục: 7.2 đối với loại chứng thư số HSM hoặc 7.15 và 7.16 đối với loại chứng thư số USB-TOKEN)
 • Hủy hóa đơn  (Tương ứng API mục: 7.6)
 • Tải file hóa đơn  (Tương ứng API mục: 7.3)
 • Tra cứu hóa đơn  (Tương ứng API mục: 7.7)
 • Lập hóa đơn nháp  (Tương ứng API mục: 7.9)
 • Luồng hóa đơn có phát sinh các trường thông tin thêm (Các thông tin ngoài các khai báo chuẩn trong phần 5. VD: Điện nước, bệnh viện, hải hảng, xuất nhập kho ….)
 • Lấy danh sách trường động được khai báo theo mẫu hóa đơn (Tương ứng API mục: 7.8 và mục 7.9)
 • Phát hành/Thay thế/điều chỉnh hóa đơn  (Tương ứng API mục: 7.2 đối với loại chứng thư số HSM hoặc 7.15 và 7.16 đối với loại chứng thư số USB-TOKEN)
 • Hủy hóa đơn  (Tương ứng API mục: 7.6)
 • Tải file hóa đơn  (Tương ứng API mục: 7.3)
 • Tra cứu hóa đơn  (Tương ứng API mục: 7.7)
 • Lập hóa đơn nháp  (Tương ứng API mục: 7.9)

 

Lưu ý 1: Lập hóa đơn sử dụng chữ ký số HSM và USB token sử dụng các hàm khác nhau. HSM sử dụng 1 hàm duy nhất, việc tương tác với chữ ký do hệ thống Hóa đơn điện tử đảm nhiệm. USB sử dụng 2 hàm khác nhau, việc tương tác với chữ ký do phần mềm tích hợp đảm nhiệm. Khách hàng cần được tư vấn trước khi sử dụng.

Lưu ý 2: Một doanh nghiệp có thể có nhiều mã số thuế (doanh nghiệp, chi nhánh), mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn. Vì vậy các hệ thống tích hợp phải cho phép DN cấu hình nhiều thông tin để gửi sang hệ thống SInvoice.

5.Các tiêu chuẩn

 1. Tiêu chuẩn thời gian

Toàn bộ trường dữ liệu chỉ định sử dụng tiêu chuẩn 4.1 này,kiểu datetime (đầy đủ giờ, phút, giây. Hiện tại hệ thống chỉ ghi nhận đến giá trị giây, không ghi nhận giá trị mili giây) đầu vào và đầu ra của 20 API theo tiêu chuẩn này chuyển hết về dạng longTime.

Ví dụ: 1587797116000.Cách tính toán DATE như hình ảnh:

Tham khảo trang web: https://currentmillis.com/

 1. Tiêu chuẩn dữ liệu
 • Hệ thống SInvoice hỗ trợ dữ liệu chuẩn Unicode (UTF-8)
 • Đối với các dữ liệu gửi sang, hệ thống SInvoice sẽ để nguyên format dữ liệu để hiển thị. Ngoại trừ với dữ liệu số (liên quan đến tiền, số lượng, đơn giá, thuế suất), tên ngân hàng, tài khoản ngân hàng. Dữ liệu số gửi sang luôn có định dạng là [0-9.]+. Ví dụ như 100000.1234. Template của SInvoice sẽ tự động format hiển thị. Đối với dữ liệu như tên ngân hàng, tài khoản có thể nhập nhiều, cách nhau bởi dấu “;”.
  1. Các ký tự đặc biệt 

Các ký tự đặc biệt cần lưu ý và cách xử lý theo đúng chuẩn json (cần ký tự đánh dấu để nhận dạng ký tự đặc biệt)

Trong json cần thêm ký tự đánh dấu \ trước các ký tự đặc biệt.

VD:

 • Json: Muốn truyền dữ liệu là: Nguyễn Văn A "B"

Thì cần truyền trong json như sau: "buyerName": "Nguyễn Văn A \"B\""

 1. Cơ chế kiểm trùng giao dịch
 • Phần mềm tích hợp và SInvoice giao tiếp qua môi trường mạng, vì vậy rất có thể trong quá trình giao dịch phát sinh ra lỗi về đường truyền (lỗi mạng, hệ thống cao tải v.v.v). Để tránh một giao dịch được tạo thành 2 hóa đơn, với mỗi request hóa đơn gửi sang trong các thao tác lập hóa đơn, hệ thống tích hợp tự sinh ra transactionUuid là duy nhất cho hóa đơn đó và gửi kèm trong request lập hóa đơn. Chi tiết xem mục 5.2 về định dạng dữ liệu transactionUuid.
 • Sau khi request được thực hiện, cần đợi request phản hồi xem kết quả đúng hay sai, hoặc request không phản hồi sau khoảng thời gian timeout (tối thiểu 90 giây). Sau đó mới được gửi request khác với trùng transactionUuid. Việc gửi 2 request đồng thời cùng một thời điểm với trùng transactionUuid sẽ không được hệ thống xử lý kiểm soát mà tạo thành 2 hóa đơn khác nhau.
 • Trong trường hợp chưa nhận được thông tin phản hồi. Có thể chủ động tra cứu lại thông tin hóa đơn dựa theo transactionUuid để biết hóa đơn đã được sinh ra hay chưa. Chi tiết xem mục 6.21 Tra cứu hóa đơn bằng transactionUuid
  1. Tiêu chuẩn bảo mật kết nối
 • API kết nối được mã hóa sử dụng giao thức https với xác thực bằng Token.
 • Lấy thông tin Token
  • Gọi API

API: /auth/login

Method: POST

Content-Type: application/json

Body: {"username":"0100109106-712","password":"12345678aA@"}

 

 • Lấy giá trị access_token sinh ra từ API trên để sử dụng trong các lần gọi API tương đương với việc xác thực:
  • Truyền vào Header của các API thông tin access_token
   • Key: Cookie
   • Value: access_token=abc…def

Ví dụ cách sử dụng token với Postman

 • Authorization: https://api-vinvoice.viettel.vn/auth/login

 

 • Headers:

 

 • Body:

 

Kết quả:

 

Sau đó sử dụng access_token tại Headers

 

6.Đặc tả chi tiết đầu vào lập hóa đơn

 1. Tổng quan

Đối với các API lập hóa đơn, điều chỉnh hóa đơn, thay thế hóa đơn, lập hóa đơn nháp, lập hóa đơn usb token, xem trước hóa đơn nháp các trường dữ liệu truyền vào sẽ có dạng chung

{

   "generalInvoiceInfo":{ //Thông tin chung của hóa đơn

   },

   "buyerInfo":{      //thông tin người mua

   },

   "sellerInfo":{      //thông tin người bán

   },

   "payments":[  //thông tin thanh toán     

   ],

   "itemInfo":[      //thông tin hàng hóa

   ],  

   "metadata":[  //thông tin trường động

   ],

   "meterReading":         //thông tin đặc biệt dành cho hóa đơn điện nước

   ],

   "summarizeInfo":{      //thông tin tổng hợp tiền của hóa đơn

   },

   "taxBreakdowns":[     //thông tin gom nhóm tiền hóa đơn theo thuế suất

   ]

}

Mô tả:

Tên trường

Mô tả

generalInvoiceInfo

Đây là thông tin chung để phát hành hóa đơn, bao gồm ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, loại hóa đơn, ngày lập .v.v.v

sellerInfo

Thông tin về bên bán trên hóa đơn. Trong trường hợp bên tích hợp gửi MST sang thì hệ thống sẽ lấy toàn bộ dữ liệu do bên tích hợp gửi sang, nếu không gửi sang thì hệ thống lấy thông tin được cấu hình trên hệ thống.

buyerInfo

Thông tin về bên mua trên hóa đơn

extAttribute

Trường dữ liệu mở rộng, để tùy biến thêm trên mẫu hóa đơn.

payments

Tên phương thức thanh toán của hóa đơn.

itemInfo

Thông tin chi tiết hàng hóa của hóa đơn.

taxBreakdowns

Tổng hợp thông tin thuế suất của hóa đơn theo mức thuế suất, ví dụ -2, -1, 0, 5, 10

summarizeInfo

Tổng hợp tiền hàng của cả hóa đơn

metadata

Thông tin trường động của hóa đơn

meterReading

Thông tin đặc biệt, dùng cho hóa đơn điện/nước.

 1. generalInvoiceInfo

Chứa thông tin cơ bản của hóa đơn,

Tên trường

Kiểu dữ liệu

Mô tả

invoiceType

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength:

Format:

Mã loại hóa đơn chỉ nhận các giá trị sau:

Thông tư 32: 01GTKT, 02GTTT, 07KPTQ, 03XKNB, 04HGDL, 01BLP. Tuân thủ theo quy định ký hiệu loại hóa đơn của Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP. Chi tiết xem PL1 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Thông tư 78: 1, 2, 3, 4. Tuân thủ theo đúng Thông tư 78/2021/TT-BTC

Lưu ý: tại một thời điểm, doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều loại hóa đơn.

templateCode

Required: true

DataType: String

Minlength: N/A

Maxlength: 20

Format:

Ký hiệu mẫu hóa đơn, tuân thủ theo quy định ký hiệu mẫu hóa đơn của Thông tư hướng dẫn thi hành

Thông tư 32: Nghị định số 51/2010/NĐ-CP

Ví dụ 01GTKT0/001, trong đó

01GTKT: ký hiệu loại hóa đơn

0: số liên, đối với hóa đơn điện tử luôn là 0

001: số thứ tự tăng dần theo số lượng mẫu DN đăng ký với cơ quan thuế

Chi tiết xem PL1 Thông tư 39/2014/TT-BTC

Thông tư 78: Ví dụ: 1/001 trong đó

1: Ký hiệu loại hóa đơn

001: Thứ tự tăng dần theo số lượng mẫu DN đăng ký với cơ quan thuế

Chi tiết tại khoản 1, Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC

Lưu ý: tại một thời điểm, doanh nghiệp có thể có nhiều mẫu hóa đơn.

 

invoiceSeries

Required : true

DataType: String

Minlength : NA

Maxlength : 7

Format : ^[a-zA-Z0-9/]*$

Là “Ký hiệu hóa đơn” tuân thủ theo quy tắc tạo ký hiệu hóa đơn của Thông tư hướng dẫn thi hành

Thông tư 32: Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Ví dụ AA/20E.

Chi tiết xem PL1 Thông tư 39/2014/TT-BTC

Thông tư 68: Ví dụ: K20TYY

Chi tiết tại khoản 1, Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC

Lưu ý: Tại một thời điểm, doanh nghiệp có thể có nhiều ký hiệu hóa đơn.

 

invoiceIssuedDate

Required: false

DataType: Datetime

Minlength: N/A

Maxlength: 50

Format: Mục 4.1 

Ngày lập hóa đơn, tuân theo nguyên tắc đảm bảo về trình tự thời gian trong 1 ký hiệu hóa đơn của một mẫu hóa đơn với một mã số thuế cụ thể: số hóa đơn sau phải được lập với thời gian lớn hơn hoặc bằng số hóa đơn trước.

Lưu ý:

 •  Thời gian chính xác đến giờ phút giây
 • Trong trường hợp không gửi ngày lập sang, hệ thống tự động lấy theo thời gian hiện tại trên hệ thống với múi giờ GMT+7.

- Dữ liệu truyền vào là thời gian dạng milliseconds kiểu long trong mục 4.1

Hệ thống ghi nhận đến chỉ số giây. Có thể tham khảo công thức tính tại: https://currentmillis.com/

currencyCode

Required: true

DataType: String

Minlength: 3

Maxlength: 3

Format: [A-Z]+

Mã tiền tệ dùng cho hóa đơn có chiều dài 3 ký tự theo quy định của ngân hàng nhà nước Việt Nam. Ví dụ: USD, VND, EUR…

 

adjustmentType

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 1

Format:

Trạng thái điều chỉnh hóa đơn:

1: Hóa đơn gốc

3: Hóa đơn thay thế

5: Hóa đơn điều chỉnh

7: Hóa đơn xóa bỏ

Không truyền sẽ mặc định là 1

adjustedNote

Required: False

DataType: String

Minlength: N/A

Maxlength: 255

Format:

Lý do sai sót

Cho phép nhập chuỗi ký tự tối đa 255 ký tự.

Không bắt buộc truyền.

Đặt trong generalInvoiceInfo

adjustmentInvoiceType

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 1

Format:

Loại điều chỉnh đối với hóa đơn điều chỉnh

1: Hóa đơn điều chỉnh tiền

2: Hóa đơn điều chỉnh thông tin

Bắt buộc nhập nếu adjustmentType = 5

originalInvoiceId

Required: false

DataType: String

Minlength: 7

Maxlength: 15

Format: ^[a-zA-Z0-9]*$

Số hóa đơn của hóa đơn gốc trong trường hợp lập hóa đơn là:

    Hóa đơn thay thế

    Hóa đơn điều chỉnh

Số hóa đơn có dạng AA20E00000001, trong đó

    AA20E: ký hiệu hóa đơn

    00000001: số thứ tự tăng dần

Chi tiết xem PL1 Thông tư 39/2014/TT-BTC

originalInvoiceIssueDate

Required: false

DataType: Date

Minlength: N/A

Maxlength: 50

Format: yyyy-MM-dd 

Thời gian lập hóa đơn gốc, bắt buộc trong trường hợp lập hóa đơn thay thế và hóa đơn điều chỉnh. Dùng để tìm kiếm hóa đơn gốc của hóa đơn thay thế, điều chỉnh

 

additionalReferenceDesc

Required : false

DataType: String

Minlength :

Maxlength : 225

Format :

Thông tin tham khảo nếu có kèm theo của hóa đơn: văn bản thỏa thuận giữa bên mua và bên bán về việc thay thế, điều chỉnh hóa đơn. Bắt buộc khi lập hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh.

 

additionalReferenceDate

Required: false

DataType: Date

Minlength: N/A

Maxlength: 50

Format: Mục 4.1 

Thời gian phát sinh văn bản thỏa thuận giữa bên mua và bên bán, bắt buộc khi lập hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh.

- Dữ liệu truyền vào là thời gian dạng milisecond kiểu long trong mục 4.1

 

paymentStatus

Required: true

DataType: Boolean

Minlength:

Maxlength: 1

Format:

Trạng thái thanh toán của hóa đơn

True: Đã thanh toán

False: Chưa thanh toán

 

cusGetInvoiceRight

Required: false

DataType: Boolean

Minlength:

Maxlength: 1

Format:

Cho phép người dùng tra cứu hóa đơn hay không.

Mặc định true.

Nếu để giá trị false thì sẽ không view được hóa đơn lên

 

 

exchangeRate

Required: false

DataType: BigDecimal

Minlength:

Maxlength: 13

Format:

Tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm lập hóa đơn quy đổi ra VND

Lưu ý: Phần nguyên được nhập tối đa 11 chữ số, phần thập phân tối đa là 2 chữ số

 

transactionUuid

Required: false

DataType: String

Minlength: 10

Maxlength: 36

Format:

Chú ý: Dữ liệu này không bắt buộc trong chuỗi json nhưng các phần mềm nên có để kiểm soát dữ liệu trùng cho các hóa đơn.

ID để kiểm trùng giao dịch lập hóa đơn, được sinh ra từ hệ thống của bên đối tác, là duy nhất với mỗi hóa đơn. Trong trường hợp gửi transactionUuid thì bên hệ thống đối tác sẽ tự quản lý để đảm bảo tính duy nhất của transactionUuid. Với mỗi transactionUuid, khi đã gửi một transactionUuid với một hóa đơn A thì mọi request lập hóa đơn với cùng transactionUuid sẽ trả về hóa đơn A chứ không lập hóa đơn khác. Thời gian hiệu lực của transactionUuid là 3 ngày.

Khuyến cáo: sử dụng UUID V4 để tránh bị trùng số.

Tham khảo: https://en.wikipedia.org/wiki/Universally_unique_identifier

certificateSerial

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 100

Format:

Được sử dụng khi lập hóa đơn sử dụng USB Token.

Serial Number của chứng thư số của doanh nghiệp, chứng thư số này đã được doanh nghiệp đẩy lên trên hệ thống khi đăng ký sử dụng USB Token.

Định dạng Hex.

Ví dụ: 5404FFFEB7033FB316D672201B7BA4FE

originalInvoiceType

Required[V1] [T2] : True

DataType: String

Minlength: N/A

Maxlength:

Format:

Loại hóa đơn gốc

Truyền giá trị số với ý nghĩa như sau

0- Không phải hóa đơn giấy/hóa đơn không tồn tại trên hệ thống

1-Hóa đơn TT78

2-Hóa đơn theo QĐ 1209

3-Hóa đơn điện tử/giấy TT32

4-Hóa đơn giấy TT 78

originalTemplateCode[V3] [T4] 

Required:

DataType: String

Minlength: N/A

Maxlength: 20

Format:

Bắt buộc truyền nếu originalInvoiceType là 1, 2, 3 hoặc 4[V5] [T6] 

Ví dụ mẫu TT32: 01GTKT0/001

Ví dụ mẫu TT78: 1/0224

Dữ liệu mẫu

Hóa đơn thường

  "generalInvoiceInfo": {

    "transactionUuid": "859f390a-1e59-4a05-9663-1e9ec7afdb8f",

    "invoiceType": "01GTKT",

    "templateCode": "01GTKT0/001",

    "invoiceSeries": "AB/20E",

    "invoiceIssuedDate": 1605027600000,

    "currencyCode": "VND",

    "adjustmentType": "1",

    "paymentStatus": true,

    "cusGetInvoiceRight": true

}

Hóa đơn điều chỉnh tiền

"generalInvoiceInfo": {

    "transactionUuid": "859f390a-1e59-4a05-9663-1e9ec7afdb8f",

    "invoiceType": "01GTKT",

    "templateCode": "01GTKT0/001",

    "invoiceSeries": "AB/20E",

    "invoiceIssuedDate": 1605027600000,

    "currencyCode": "VND",

    "adjustmentType": "5",

    "adjustmentInvoiceType": "1",

    "originalInvoiceId": "AB/20E0000036",

    "originalInvoiceIssueDate": 1605027600000,

    "additionalReferenceDesc": "Văn bản",

    "additionalReferenceDate": 1605027600000,

    "paymentStatus": true,

    "cusGetInvoiceRight": true

  }

Hóa đơn điều chỉnh thông tin

"generalInvoiceInfo": {

    "transactionUuid": "859f390a-1e59-4a05-9663-1e9ec7afdb8f",

    "invoiceType": "01GTKT",

    "templateCode": "01GTKT0/001",

    "invoiceSeries": "AB/20E",

    "invoiceIssuedDate": 1605027600000,

    "currencyCode": "VND",

    "adjustmentType": "5",

    "adjustedNote": "",

    "adjustmentInvoiceType": "2",

    "originalInvoiceId": "AB/20E0000036",

    "originalInvoiceIssueDate": 1605027600000,

    "additionalReferenceDesc": "Văn bản",

    "additionalReferenceDate": 1605027600000,

    "originalInvoiceType": "1",

    "originalTemolateCode": "1/0224",

    "paymentStatus": true,

    "cusGetInvoiceRight": true

  }

Hóa đơn thay thế

"generalInvoiceInfo": {

    "transactionUuid": "859f390a-1e59-4a05-9663-1e9ec7afdb8f",

    "invoiceType": "01GTKT",

    "templateCode": "01GTKT0/001",

    "invoiceSeries": "AB/20E",

    "invoiceIssuedDate": 1605027600000,

    "currencyCode": "VND",

    "adjustmentType": "3",

    "adjustedNote": "",

    "originalInvoiceId": "AB/20E0000037",

    "originalInvoiceIssueDate": 1605027600000,

    "additionalReferenceDesc": "Văn bản",

    "additionalReferenceDate": 1605027600000,

    "originalInvoiceType": "1",

    "originalTemolateCode": "1/0224",

    "paymentStatus": true,

    "cusGetInvoiceRight": true

  }

 1. sellerInfo

Thông tin người bán trên hóa đơn, có thể được truyền sang hoặc lấy tự động trên hệ thống hóa đơn điện tử. Trong trường hợp sellerTaxCode KHÔNG ĐƯỢC truyền sang thì dữ liệu sẽ được lấy từ hệ thống hóa đơn điện tử.

Chú ý 1: Các trường dữ liệu có required = true khi có truyền sellerTaxCode, nếu không truyền sellerTaxCode thì các trường khác được lấy từ hệ thống HDDT, không lấy từ thông tin truyền vào.

Chú ý 2: sellerTaxCode phải trùng khớp với taxCode của user đăng nhập

Tên trường

Kiểu dữ liệu

Mô tả

sellerLegalName

Required: true

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 255

Format: N/A

Tên (đăng ký kinh doanh trong trường hợp là doanh nghiệp) của người bán

 

sellerTaxCode

Required: true

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 20

Format:

Mã số thuế người bán được cấp bởi TCT Việt Nam. Mẫu 1: 0312770607

Mẫu 2: 0312770607-001

Mã số này được dùng để kiểm tra xem dữ liệu sẽ lấy từ hệ thống SInvoice hay do phần mềm tích hợp truyền sang. Nếu có dữ liệu thì sẽ lấy toàn bộ thông tin người bán từ phần mềm tích hợp. Nếu không có sẽ lấy thông tin được cấu hình trên SInvoice. Mã số này không được dùng để phát hành lên hóa đơn.

 

sellerAddressLine

Required: true

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 255

Format: N/A

Địa chỉ của bên bán được thể hiện trên hóa đơn.

 

sellerPhoneNumber

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 50

Format: \s*[0-9]*\s*

Số điện thoại người bán

 

sellerFaxNumber

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 50

Format: \s*[0-9]*\s*

Số fax người bán

 

sellerEmail

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 50

Format: \s{0,}(([a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_*$&+,:;=?#|'<>.^*()%!-]{2,}@[a-zA-Z0-9]{2,}(\.[a-zA-Z0-9]{2,}){1,})+)\s{0,}

Địa chỉ thư điện tử người bán

 

sellerBankName

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 400

Format:

Tên ngân hàng nơi người bán mở tài khoản giao dịch

 

sellerBankAccount

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 200

Format: \s*[0-9]*\s*

Tài khoản ngân hàng của người bán

 

sellerDistrictName

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 50

Format:

Tên Quận Huyện

 

sellerCityName

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 600

Format:

Tên Tỉnh/Thành phố

 

sellerCountryCode

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 15

Format:

Mã quốc gia

 

sellerWebsite

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 200

Format:

Website của người bán

 

Dữ liệu mẫu

"sellerInfo": {

    "sellerLegalName": "Người bán hàng",

    "sellerTaxCode": "0100109106",

    "sellerAddressLine": "Thành Phố Hà Nội - Việt Nam",

    "sellerPhoneNumber": "0123456789",

   "sellerFaxNumber": "0123456789",

    "sellerEmail": "[email protected]",

    "sellerBankName": "Ngân hàng ",

    "sellerBankAccount": "012345678901",

   "sellerDistrictName": "",

    "sellerCityName": "Thành Phố Hà Nội",

    "sellerCountryCode": "84”,

    "sellerWebsite": "sinvoice.viettel.vn"

  }

 1. buyerInfo

Thông tin người mua trên hóa đơn.

Tên trường

Kiểu dữ liệu

Mô tả

buyerName

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 800

Format:

Tên người mua trong trường hợp là người mua lẻ, cá nhân. Tên người mua hoặc tên đơn vị là bắt buộc khi buyerNotGetInvoice = 0

 

 

buyerCode

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 400

Format:

Mã khách hàng, chỉ cho phép các ký tự

 

 

buyerLegalName

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 1200

Format:

Tên đơn vị (đăng ký kinh doanh trong trường hợp là doanh nghiệp) của người mua. Tên người mua hoặc tên đơn vị là bắt buộc.

 

 

buyerTaxCode

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 20

Format:

 

Mã số thuế người mua, có thể là mã số thuế Việt Nam hoặc mã số thuế nước ngoài

Mẫu 1: 0312770607

Mẫu 2: 0312770607-001

Bắt buộc khi buyerNotGetInvoice = 0

 

buyerAddressLine

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 1200

Format:

Địa chỉ xuất hóa đơn của người mua

Bắt buộc khi buyerNotGetInvoice = 0

 

 

buyerPhoneNumber

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 15

Format: \s*[0-9]*\s*

Số điện thoại người mua, số điện thoại sẽ được dùng để gửi tin nhắn trong trường hợp bên bán đăng ký dịch vụ SMS Brandname.

 

buyerFaxNumber

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength:

Format:

Số fax người mua

 

buyerEmail

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 2000

Format: ^[_A-Za-z0-9-\+]+(\.[_A-Za-z0-9-]+)*@[A-Za-z0-9-]+(\.[A-Za-z0-9]+)*(\.[A-Za-z]{2,})$  (áp dụng cho từng email đơn lẻ)

Email người mua, sử dụng để gửi hóa đơn cho người mua

Nếu có nhiều email thì cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;). Khi tài khoản email của bên bán được cấu hình trên hệ thống thì hệ thống tự động gửi nếu có email của người mua. Chi tiết cấu hình email xem ở đây: https://sinvoice.viettel.vn/ho-tro/huong-dan-su-dung/5-huong-dan-cau-hinh-doanh-nghiep--cau-hinh-chung

 

 

buyerBankName

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 200

Format:

Tên trụ sở chính ngân hàng nơi người mua mở tài khoản giao dịch.

 

 

buyerBankAccount

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 100

Format:

Tài khoản ngân hàng của người mua.

 

 

buyerDistrictName

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength:

Format:

Tên Quận Huyện

 

buyerCityName

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength:

Format:

Tên Tỉnh/Thành phố

 

buyerCountryCode

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength:

Format:

Mã quốc gia người mua

 

buyerIdType

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength:

Format: [123]*

Loại giấy tờ của người mua,

 • 1: Số CMND
 • 2: Hộ chiếu
 • 3: Giấy phép kinh doanh

buyerIdNo

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 200

Format: [a-zA-Z0-9-_ ]*

Chú ý: Khi buyerIdType có giá trị thì buyerIdNo bắt buộc phải có giá trị.

Số giấy tờ của người mua, có thể là chứng minh thư, giấy phép kinh doanh, hộ chiếu

 

buyerBirthDay

Required: false

DataType: Date

Minlength:

Maxlength:

Format:

Ngày sinh của người mua

 

buyerNotGetInvoice

Required: false

DataType: Integer

Minlength: 0

Maxlength: 1

Format:

Người mua không lấy hóa đơn

0-Người mua có lấy hóa đơn

1-Người mua không lấy hóa đơn

Nếu không truyền, mặc định là 0

Dữ liệu mẫu

"buyerInfo": {

    "buyerName": "Tên khách hàng",

    "buyerLegalName": "Tên đơn vị",

    "buyerTaxCode": "0100109106",

    "buyerAddressLine": "An Khánh Hoài Đức Hà Nội",

    "buyerPostalCode": "2342324323",

    "buyerDistrictName": "Số 9, đường 11, VSIP Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh",

    "buyerCityName": "Thành Phố Hà Nội",

    "buyerCountryCode": "84",

    "buyerPhoneNumber": "987999999",

    "buyerFaxNumber": "0458954",

    "buyerEmail": "[email protected]",

    "buyerBankName": "Ngân hàng Quân đội MB",

    "buyerBankAccount": "01578987871236547",

    "buyerIdType": "3",

    "buyerIdNo": "8888899999",

    "buyerCode": "832472343b_b",

    "buyerBirthDay": ""

  }

 1. payments

 

Tên trường

Kiểu dữ liệu

Mô tả

paymentMethod

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 50

Format:

Hình thức thanh toán. Có thể không cần truyền giá trị, chỉ cần truyền paymentMethodName

- Gồm các giá trị sau:

1: khi hình thức thanh toán là TM

2: khi hình thức thanh toán là CK

3: khi hình thức thanh toán là TM/CK

4: khi hình thức thanh toán là DTCN

5: khi hình thức thanh toán là KHAC

- Không truyền dữ liệu thì sẽ được hiểu là 5

paymentMethodName

Required: true

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 50

Format:

Hình thức thanh toán chi tiết phải mapping theo paymentMethod.

- Gồm các giá trị sau:

TM

CK

TM/CK

DTCN

KHAC

- Không truyền dữ liệu thì trả về thông báo lỗi

- Được nhập free text khi paymentMethod = 5, được hiểu là hình thức thanh toán khác

Dữ liệu mẫu

"payments": [

    {

     "paymentMethod": "2",

      "paymentMethodName": "CK"

    }

  ]

 

Hoặc

 

"payments": [

    {

      "paymentMethodName": "Truyền trực tiếp giá trị mong muốn vào đây"

    }

  ]

 

 

 1. itemInfo

Là một danh sách các hàng hóa/dịch vụ được hiển thị trên hóa đơn

 

Tên trường

Kiểu dữ liệu

Mô tả

lineNumber

Required: false

DataType: Integer

Minlength:

Maxlength:

Format:

Thứ tự dòng hóa đơn, bắt đầu từ 1

Không cần nhập, hệ thống tự động sinh

selection

Required: false

DataType: Integer

Min: 1

Max: 6

Format:

Đánh dấu loại hàng hóa/dịch vụ

Đối với Thông tư 32:

Null hoặc 1- Hàng Hóa (Sinh STT, bắt buộc phải nhập số lượng, đơn giá)

2: Ghi chú (Không sinh STT và không cộng tiền vào tổng tiền thanh toán)

3: Chiết khấu (Không sinh STT, không cần nhập số lượng, đơn giá và thêm isIncreaseItem = false để xác định giảm tiền)

4: Bảng kê (Sinh STT, không cần nhập số lượng, đơn giá, chỉ cần nhập thành tiền)

5: Phí khác (Sinh STT, bắt buộc nhập số lượng, đơn giá)

Đối với Thông tư 78:

Null hoặc 1- Hàng Hóa (Sinh STT, bắt buộc phải nhập số lượng, đơn giá)

5: Khuyến mại (Sinh STT, bắt buộc phải nhập số lượng, đơn giá)

3: Chiết khấu (Không sinh STT, không cần nhập số lượng, đơn giá và thêm isIncreaseItem = false để xác định giảm tiền)

2: Ghi chú (Không sinh STT và không cộng tiền vào tổng tiền thanh toán)

4: Phí khác (Sinh STT, bắt buộc nhập số lượng, đơn giá)

 

itemCode

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 50

Format:

Mã hàng hóa, dịch vụ

itemName

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 500

Format:

Tên hàng hóa, dịch vụ

Bắt buộc nhập với tính chất hàng hóa là Hàng hóa, Khuyến mãi và Phí khác

Đối với hóa đơn điều chỉnh, Hệ thống sẽ dựa vào giá trị của isIncreaseItem xác định điều chỉnh tăng, giảm để tự sinh câu mô tả:

"Điều chỉnh tăng/giảm tiền hàng, tiền thuế của hàng hóa dịch vụ" + itemName

unitCode

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength:

Format:

Mã đơn vị tính

 

unitName

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 100

Format:

Tên đơn vị tính hàng hóa, dịch vụ

 

unitPrice

Required: false

DataType: BigDecimal

Minlength:

Maxlength:

Format: [0-9.]+

Đơn giá của hàng hóa, không có số âm.

Bắt buộc nhập với tính chất hàng hóa là Hàng hóa, Khuyến mãi và Phí khác

Bổ sung cho phép truyền giá trị âm với hóa đơn điều chỉnh giảm

 

 

quantity

Required: false

DataType: BigDecimal

Minlength:

Maxlength:

Format: [0-9.]+

Số lượng của hàng hóa, luôn là số dương

Bắt buộc nhập với tính chất hàng hóa là Hàng hóa, Khuyến mãi và Phí khác

Bổ sung cho phép truyền giá trị âm với hóa đơn điều chỉnh giảm

 

itemTotalAmountWithoutTax

Required: true

DataType: BigDecimal

Minlength:

Maxlength: 13

Format: [0-9.]+

Là tổng tiền chưa bao gồm VAT của hàng hóa/dịch vụ. Tổng tiền không có số âm. itemTotalAmountWithoutTax = quantity * unitPrice

Hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu nhận được vế bên trái với dữ liệu tính toán vế bên phải để kiểm tra tính chính xác của dữ liệu.

Hóa đơn thường: Là tổng tiền hàng hóa dịch vụ chưa có VAT.

Hóa đơn điều chỉnh: Là tổng tiền phần điều chỉnh của hàng hóa dịch vụ chưa có VAT

Lưu ý: Cho phép sai số 5 đơn vị

 

taxPercentage

Required: false

DataType: BigDecimal

Minlength:

Maxlength:

Format: [0-9.]+

Trong trường hợp thuế tổng/hóa đơn bán hàng (theo chuẩn hóa đơn xác thực là phải có)

 • Thuế tổng: để theo con số chung
 • Hóa đơn bán hàng/hóa đơn không thuế: -2

Thuế suất của hàng hóa, dịch vụ. Thuế suất bao gồm các loại:

-2: không thuế

-1: không kê khai tính/nộp thuế Chỗ này hơi ngược với hóa đơn có mã xác thực của TCT

0: 0%

5: 5%

10: 10%

 

taxAmount

Required: false

DataType: BigDecimal

Minlength:

Maxlength

Format: [0-9.]+

Trong trường hợp thuế tổng/hóa đơn bán hàng: (theo chuẩn hóa đơn xác thực là phải có)

 • Thuế tổng: tổng tiền hàng * thuế chung
 • Hóa đơn bán hàng/hóa đơn không thuế: 0

Tổng tiền thuế

Nếu không truyền, được hiểu là = 0

 

isIncreaseItem

Required: false

DataType: Boolean

Minlength:

Maxlength:

Format:

 

Hóa đơn bình thường: có giá trị là null.

Hóa đơn điều chỉnh:

- false: dòng hàng hóa/dịch vụ bị điều chỉnh giảm

- true: dòng hàng hóa/dịch vụ bị điều chỉnh tang

 

 

itemNote

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength:

Format:

Ghi chú cho từng dòng hàng hóa

 

 

batchNo

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 50

Format:

Số lô, thường dùng cho các hàng hóa là thuốc, có thể sử dụng để hiển thị thêm thông tin trong trường hợp cần thiết.

 

expDate

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 50

Format:

Hạn sử dụng của hàng hóa, thường dùng cho các hàng hóa là thuốc, có thể sử dụng để hiển thị thêm thông tin trong trường hợp cần thiết.

 

discount

Required: false

DataType: BigDecimal

Minlength:

Maxlength:

Format: [0-9.]+

% chiết khấu trên dòng sản phẩm, tính trên đơn giá của sản phẩm. Trong trường hợp không có thì truyền 0

 

 

discount2

Required: false

DataType: BigDecimal

Minlength:

Maxlength:

Format: [0-9.]+

% chiết khấu thứ 2 trên dòng sản phẩm, tính trên đơn giá của sản phẩm. Trong trường hợp không có thì truyền 0.

 

itemDiscount

Required: false

DataType: BigDecimal

Minlength:

Maxlength:

Format: [0-9.]+

Giá trị chiết khấu trên dòng sản phẩm, sau khi nhân với số lượng và % chiết khấu

Hệ thống tự tính, không cần truyền dữ liệu

 

itemTotalAmountAfterDiscount

Required: false

DataType: BigDecimal

Minlength:

Maxlength:

Format: [0-9.]+

Là tổng tiền sau khi trừ chiết khấu, giảm giá.

Hệ thống tự tính, không cần truyền dữ liệu

 

itemTotalAmountWithTax

Required: false

DataType: BigDecimal

Minlength:

Maxlength:

Format: [0-9.]+

Là tổng tiền đã bao gồm VAT của hàng hóa/dịch vụ.

Hệ thống tự tính, không cần truyền dữ liệu

 

Lưu ý: Đối với từng dòng hàng hóa, trong trường hợp các trường thông tin như quantity, unitPrice, itemTotalAmountWithoutTax, taxPercentage, taxAmount, discount, itemDiscount, itemTotalAmountWithTax có dữ liệu (dữ liệu khác null), hệ thống sẽ tính toán và kiểm tra các dữ liệu

Hệ thống so sánh quantity x unitPrice lệch không quá 5 đồng so với itemTotalAmountWithoutTax

Hệ thống so sánh itemTotalAmountWithoutTax khi bị lệch quá hệ thống báo lỗi.

Dòng ghi chú cho hóa đơn điều chỉnh, thay thế tổng hợp hệ thống sẽ tự động thêm.

VD Điều chỉnh tăng tiền hàng, tiền thuế của hàng hóa dịch vụ: Hàng hóa 01, hệ thống sẽ tự tổng hợp lại và sinh 1 item dạng selection =2 với nội dung tổng hợp như sau, hệ thống phần mềm không cần thêm, tránh trùng lặp:

Hóa đơn điều chỉnh tăng tiền hàng, tiền thuế cho hóa đơn điện tử mẫu số01GTKT0/002, kí hiệu AA/20E, số hóa đơn AA/20E0000162, ngày lập09:22:25 19/11/2020: số tiền: 165,495 VN

Hóa đơn thay thế cho hóa đơn điện tử mẫu số 01GTKT0/002, kí hiệuAA/20E, số hóa đơn AA/20E0000156, ngày lập 14:01:00 18/11/2020

Dữ liệu mẫu

"itemInfo": [

    { hàng_hóa_1},      { hàng_hóa_1}

  ]

Hàng hóa thông thường

"itemInfo": [

    {

      "lineNumber": 1,

      "itemCode": "PCDELLV3653_i56400_R4H10DVDRW",

      "itemName": "Máy tính để bàn DELL VOSTRO 3653 Desktop Core i5-6400 upto3.30Ghz/ 4GB/ 1TB HDD/DVDRW/NVIDIA Geforce 705 2Gb/ Wireless-Bluetooth/ K/ M/1Yr Pro",

      "unitName": "Cái",

      "itemNote": "",

      "unitPrice": 10300000,

      "quantity": 1,

      "itemTotalAmountWithoutTax": 10300000,

      "itemTotalAmountWithTax": 11330000,

      "itemTotalAmountAfterDiscount": 10300000,

      "taxPercentage": 10,

      "taxAmount": 1030000,

      "customTaxAmount": "0",

      "discount": 0,

      "itemDiscount": 0,

      "batchNo": "",

      "expDate": ""

    }

  ]

Hàng hóa kèm ghi chú:

"itemInfo": [

    {

      "lineNumber": 2,

      "selection": 2,

      "itemName": "Ghi chú cho hóa đơn",

    }

  ]

Hàng hóa có chiết khấu trên dòng sản phẩm

"itemInfo": [

    {

      "lineNumber": 1,

      "itemCode": "LCDLI2215S_LNV",

      "itemName": "Màn hình vi tính LENOVO LCD LI2215S 21.5\" Led (65CCAACC6VN)",

      "unitName": "Cái",

      "itemNote": "",

      "unitPrice": 1750000,

      "quantity": 2,

      "itemTotalAmountWithoutTax": 3500000,

      "itemTotalAmountWithTax": 3696000,

      "itemTotalAmountAfterDiscount": 3360000,

      "taxPercentage": 10,

      "taxAmount": 336000,

      "customTaxAmount": "0",

      "discount": 4,

      "itemDiscount": 140000,

      "batchNo": "",

      "expDate": ""

    }

  ]

Hàng hóa có dòng chiết khấu

"itemInfo": [

    {

      "lineNumber": 2,

      "itemCode": "chieu_khau_hang_hoa",

      "selection": 3,

      "itemName": "Chiếu khấu hàng hóa",

      "unitName": "",

      "itemNote": "",

      "itemTotalAmountWithoutTax": 50000,

      "itemTotalAmountWithTax": 50000,

      "itemTotalAmountAfterDiscount": 50000,

      "taxPercentage": 0,

      "taxAmount": 0,

      "customTaxAmount": "0",

      "discount": 0,

      "itemDiscount": 0,

      "isIncreaseItem": false,

      "batchNo": "",

      "expDate": ""

    }

  ]

Hàng hóa dạng bảng kê

"itemInfo": [

    {

      "lineNumber": 1,

      "itemCode": "bang_ke_hang_hoa",

      "selection": 4,

      "itemName": "Bảng kê hàng hóa",

      "unitName": "",

      "itemNote": "",

      "itemTotalAmountWithoutTax": 97770000,

      "itemTotalAmountWithTax": 107547000,

      "itemTotalAmountAfterDiscount": 97770000,

      "taxPercentage": 10,

      "taxAmount": 9777000,

      "customTaxAmount": "0",

      "discount": 0,

      "itemDiscount": 0,

      "batchNo": "",

      "expDate": ""

    }

  ]

Hàng hóa có kèm phí khác

"itemInfo": [

    {

      "lineNumber": 2,

      "itemCode": "phi_bao_tri",

      "selection": 5,

      "itemName": "Phí bảo trì",

      "unitName": "",

      "itemNote": "",

      "unitPrice": 20000,

      "quantity": 1,

      "itemTotalAmountWithoutTax": 20000,

      "itemTotalAmountWithTax": 20000,

      "itemTotalAmountAfterDiscount": 20000,

      "taxPercentage": 0,

      "taxAmount": 0,

      "customTaxAmount": "0",

      "discount": 0,

      "itemDiscount": 0,

      "batchNo": "",

      "expDate": ""

    }

  ]

Hàng hóa là điều chỉnh giảm

"itemInfo": [

    {

      "lineNumber": 1,

      "itemCode": "DELL_LJ2350D",

      "itemName": "Máy in Dell LJ 2350D 1Y Wty",

      "unitName": "Cái",

      "itemNote": "",

      "unitPrice": 6281000,

      "quantity": 3,

      "itemTotalAmountWithoutTax": 18843000,

      "itemTotalAmountWithTax": 20727300,

      "itemTotalAmountAfterDiscount": 18843000,

      "taxPercentage": 10,

      "taxAmount": 1884300,

      "customTaxAmount": "0",

      "adjustmentTaxAmount": 1,

      "discount": 0,

      "itemDiscount": 0,

      "isIncreaseItem": false,

      "batchNo": "",

      "expDate": ""

    }

    }

  ]

Hàng hóa là điều chỉnh tăng

"itemInfo": [

    {

      "lineNumber": 1,

      "itemCode": "DELL_LJ2350D",

      "itemName": " Máy in Dell LJ 2350D 1Y Wty",

      "unitName": "Cái",

      "itemNote": "",

      "unitPrice": 6281000,

      "quantity": 5,

      "itemTotalAmountWithoutTax": 31405000,

      "itemTotalAmountWithTax": 34545500,

      "itemTotalAmountAfterDiscount": 31405000,

      "taxPercentage": 10,

      "taxAmount": 3140500,

      "customTaxAmount": "0",

      "adjustmentTaxAmount": 1,

      "discount": 0,

      "itemDiscount": 0,

      "isIncreaseItem": true,

      "batchNo": "",

      "expDate": ""

    }

]

Ghi chú của hóa đơn điều chỉnh tiền, điều chỉnh thông tin, hóa đơn thay thế sẽ được chuyển vào invoiceNote trong generalInvoiceInfo

 1. taxBreakdowns

Dùng để tổng hợp thuế suất theo mức cho hóa đơn.

 

Tên trường

Kiểu dữ liệu

Mô tả

taxPercentage

Required: false

DataType: BigDecimal

Minlength:

Maxlength:

Format: [0-9.]+

Mức thuế: khai báo giá trị như sau

-2: không thuế

-1: không kê khai tính/nộp thuế

0: 0%

5: 5%

10: 10%

 

Note: Mỗi một giá trị thuế chỉ xuất hiện 1 lần (lưu giá trị tổng hợp các hàng hóa cùng loại thuế đó)

 

Bắt buộc nhập với mãu thuế Tổng

 

 

taxableAmount

Required: false

DataType: BigDecimal

Minlength:

Maxlength:

Format: [0-9.]+

Tổng tiền chịu thuế của mức thuế tương ứng, tổng tiền chịu thuế không có số âm. Bằng tổng của itemTotalAmountWithoutTax của tất cả các itemInfo có mức thuế suất giống với mức thuế suất tổng hợp. Trong trường hợp dòng hàng hóa là chiết khấu thì trừ đi.

Không cần nhập liệu, hệ thống tự tính dựa vào các itemTotalAmountWithoutTax

 

taxAmount

Required: false

DataType: BigDecimal

Minlength:

Maxlength:

Format: [0-9.]+

Tổng tiền thuế của mức thuế tương ứng, tổng tiền thuế không có số âm. Bằng tổng của taxAmount của tất cả các itemInfo có mức thuế suất giống với mức thuế suất tổng hợp. Trong trường hợp dòng hàng hóa là chiết khấu thì trừ đi.

Không cần nhập dữ liệu, nếu không truyền dữ liệu, hệ thống sẽ tự tính dựa vào taxPercentag và các itemTotalAmountWithoutTax.

Nếu nhập dữ liệu cho phép chênh lệch 20000 so với giá trị hệ thống tự tính

 

taxableAmountPos

Required: false

DataType: Boolean

Minlength:

Maxlength:

Format:

Dùng để biểu thị tổng tiền chịu thuế của mức thuế là âm hay dương.

- null/true: Tổng tiền đánh thuế dương. Được sử dụng đối với các hàng hóa thông thường.

- false: Tổng tiền đánh thuế âm, được sử dụng với hóa đơn điều chỉnh giảm hoặc hóa đơn có hàng hóa là chiết khấu mà tổng tiền của hàng hóa và chiết khấu của mức thuế là âm.

 

taxAmountPos

Required: false

DataType: Boolean

Minlength:

Maxlength: 20

Format:

Dùng để biểu thị tổng tiền thuế của mức thuế là âm hay dương. Giá trị của taxAmountPos luôn giống với giá trị của taxableAmountPos.

- null/true: Tổng tiền thuế dương

- false: Tổng tiền thuế âm

 

 

taxExemptionReason

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 255

Format:

Lý do miễn giảm thuế

 

 

Lưu ý: Hệ thống so sánh tổng của itemTotalAmountWithoutTax của tất cả các itemInfo trong cùng mức thuế suất với taxableAmount trong taxBreakDowns. Trong trường hợp bị lệch hệ thống sẽ báo lỗi.

Hệ thống so sánh tổng của taxAmount của tất cả các itemInfo trong cùng mức thuế suất với taxAmount trong taxBreakDowns. Trong trường hợp bị lệch hệ thống sẽ báo lỗi.

Cho phép chênh lệch tiền thuế 20000 so với giá trị thực tính

Dữ liệu mẫu

Thuế có %

"taxBreakdowns": [

    {

      "taxPercentage": 5,

      "taxableAmount": 400000,

      "taxAmount": 20000

    },

    {

      "taxPercentage": 10,

      "taxableAmount": 400000,

      "taxAmount": 40000

    }

  ]

Không thuế

"taxBreakdowns": [

    {

      "taxPercentage": -2,

      "taxableAmount": 400000,

      "taxAmount": 0

    }

  ]

Không kê khai tính/nộp thuế

"taxBreakdowns": [

    {

      "taxPercentage": -1,

      "taxableAmount": 400000,

      "taxAmount": 0

    }

  ]

Hóa đơn có tiền thuế âm

"taxBreakdowns": [

    {

      "taxPercentage": 10,

      "taxableAmount": 100000,//tổng tiền âm 100000

      "taxAmount": 10000,//thuế âm 10000

      "taxableAmountPos": false,

      "taxAmountPos": false

    }

  ]

 1. summarizeInfo

Dùng để tổng hợp tiền hàng cho toàn bộ hóa đơn., Không sử dụng, hệ thống tự tính tổng tiền hóa đơn

Tên trường

Kiểu dữ liệu

Mô tả

sumOfTotalLineAmountWithoutTax

Required: false

DataType: BigDecimal

Minlength:

Maxlength: 13

Format: [0-9.]+

Tổng thành tiền itemTotalAmountWithoutTax cộng gộp của tất cả các dòng hóa đơn chưa bao gồm VAT. Tổng thành tiền không có số âm.

- Hóa đơn thường: Tổng tiền HHDV trên các dòng HĐ.

- Hóa đơn điều chỉnh: Tổng tiền điều chỉnh của các dòng HĐ.

 

totalAmountWithoutTax

Required: true

DataType: BigDecimal

Minlength:

Maxlength: 15

Format: [0-9.]+

Tổng tiền hóa đơn chưa bao gồm VAT (đã tính hàng hóa chiết khấu (nếu có)). Tổng tiền hóa đơn không có số âm.

- Hóa đơn thường: Tổng tiền HHDV trên các dòng HĐ và các khoản tăng/giảm khác trên toàn HĐ.

- Hóa đơn điều chỉnh: Tổng tiền điều chỉnh của các dòng HĐ và các khoản tăng/giảm khác trên toàn HĐ.

totalTaxAmount

Required: false

DataType: BigDecimal

Minlength:

Maxlength: 13

Format: [0-9.]+

Tổng tiền thuế trên toàn hóa đơn. Tổng tiền thuế không có số âm.

- Hóa đơn thường: Tổng tiền VAT trên các dòng HĐ và các khoản thuế khác trên toàn HĐ.

- Hóa đơn điều chỉnh: Tổng tiền VAT điều chỉnh của các dòng HĐ và các khoản tăng/giảm VAT khác trên toàn HĐ.

 

totalAmountWithTax

Required: false

DataType: BigDecimal

Minlength:

Maxlength: 13

Format: [0-9.]+

Tổng tiền trên hóa đơn đã bao gồm VAT. Tổng tiền sau thuế không có số âm.

- Hóa đơn thường: Tổng tiền HHDV trên các dòng HĐ và các khoản tăng/giảm khác trên toàn HĐ đã bao gồm cả VAT.

- Hóa đơn điều chỉnh: Tổng tiền điều chỉnh của các dòng HĐ và các khoản tăng/giảm khác trên toàn HĐ đã bao gồm cả VAT

 

totalAmountWithTaxFrn

Required: false

DataType: BigDecimal

Minlength:

Maxlength: 13

Format: [0-9.]+

Tổng tiền ngoại tệ của hóa đơn đã bao gồm VAT. Dùng trong trường hợp hóa đơn không chọn loại tiền là VND

- Hóa đơn thường: Tổng tiền HHDV trên các dòng HĐ và các khoản tăng/giảm khác trên toàn HĐ đã bao gồm cả VAT.

- Hóa đơn điều chỉnh: Tổng tiền điều chỉnh của các dòng HĐ và các khoản tăng/giảm khác trên toàn HĐ đã bao gồm cả VAT

 

totalAmountWithTaxInWords

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 255

Format:

Số tiền hóa đơn bao gồm VAT viết bằng chữ. Hệ thống hóa đơn điện tử sẽ tự động sinh lại dữ liệu này để đảm bảo đúng theo dữ liệu hệ thống.

 

 

isTotalAmountPos

Required: false

DataType: Boolean

Minlength:

Maxlength: 20

Format:

Để đánh dấu tổng tiền sau thuế là âm hay dương

- null/True: Tổng tiền là số dương, sử dụng đối với các hóa đơn thông thường hoặc hóa đơn có chiết khấu nhưng tổng thuế vẫn là dương sau khi trừ chiết khấu.

- False: Tổng tiền âm, sử dụng đối với hóa đơn điều chỉnh giảm hoặc có chiết khấu mà tiền chiết khấu lớn hơn tiền hàng hóa thông thường.

 

 

isTotalTaxAmountPos

Required: false

DataType: Boolean

Minlength:

Maxlength: 20

Format:

Để đánh dấu tổng tiền thuế là âm hay dương

- null/true: tổng tiền thuế là dương

- false: tổng tiền thuế là âm

 

 

isTotalAmtWithoutTaxPos

Required: false

DataType: Boolean

Minlength:

Maxlength: 20

Format:

Để đánh dấu tổng tiền trước thuế là âm hay dương

- null/true: tổng tiền trước thuế là dương

- false: tổng tiền trước thuế là âm

discountAmount

Required: true

DataType: BigDecimal

Minlength:

Maxlength: 13

Format: [0-9.]+

Tổng tiền chiết khấu thương mại trên toàn hóa đơn trước khi tính thuế. Chú ý: Khi tính chiết khấu, toàn hóa đơn chỉ sử dụng một mức thuế.

Lưu ý: Đối với hóa đơn thuế tổng, chiết khấu trước thuế có 2 cách nước thuế có 2 cách nhập liệu

 1. Nhập tỷ lệ % chiết khấu và tiền chiết khấu trên từng dòng hàng hóa (itemInfo.discount, itemInfo.itemDiscount)
 2. Nhập thêm 1 hàng hóa dạng chiết khấu (selection = 3)

Trường hợp nhập theo cả 2 cách thì discountAmount bằng tổng của 2 giá trị

settlementDiscountAmount

Required: false

DataType: BigDecimal

Minlength:

Maxlength: 13

Format: [0-9.]+

Tổng tiền chiết khấu thanh toán trên toàn hóa đơn sau khi tính thuế. Chú ý: Khi tính chiết khấu, toàn hóa đơn chỉ sử dụng một mức thuế.

 

isDiscountAmtPos

Required: false

DataType: Boolean

Minlength:

Maxlength: 20

Format:

Trường nhận biết tổng tiền chiết khấu là số dương hay âm

- null/true: tổng tiền chiết khấu là dương

- false: tổng tiền chiết khấu là âm

 

 

Dữ liệu mẫu

Hóa đơn thường

"summarizeInfo": {

    "sumOfTotalLineAmountWithoutTax": 100000,

    "totalAmountWithoutTax": 100000,

    "totalTaxAmount": 10000,

    "totalAmountWithTax": 110000,

    "totalAmountAfterDiscount": 0,

    "totalAmountWithTaxInWords": "Một trăm mười nghìn đồng",

    "discountAmount": 0,

    "taxPercentage": 10

  }

Hóa đơn có tổng tiền âm

"summarizeInfo": {

    "sumOfTotalLineAmountWithoutTax": 100000,

    "totalAmountWithoutTax": 100000,

    "totalTaxAmount": 10000,

    "totalAmountWithTax": 110000,

    "totalAmountAfterDiscount": 0,

    "totalAmountWithTaxInWords": "Một trăm mười nghìn đồng",

    "discountAmount": 0,

    "taxPercentage": 10,

    "isTotalAmountPos": false,

    "isTotalTaxAmountPos": false,

    "isTotalAmtWithoutTaxPos": false           

  }

 1. metadata

Dữ liệu các trường thông tin động (Thông tin trường bổ sung), ngoài các trường thông tin được mô tả ở trong mục 6 này. Nếu như trường thông tin chưa tồn tại trong mục 5, sẽ phải khai thêm. Trường động này sẽ gắn riêng cho từng mẫu hóa đơn của từng khách hàng. Danh sách các trường động của một mẫu cụ thể sẽ được lấy bằng hàm 6.8

Tên trường

Kiểu dữ liệu

Mô tả

keyTag

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength:

Format:

Tên dữ liệu

Text:

Number:

Date: Duedate

 

valueType

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength:

Format:

Kiểu dữ liệu gồm: text, number, date

 

dateValue

Required: false

DataType: Date

Minlength:

Maxlength:

Format:

Giá trị dữ liệu khi kiểu là date.

 

stringValue

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 13

Format:

Giá trị dữ liệu khi kiểu là text

 

numberValue

Required: false

DataType: Integer

Minlength:

Maxlength: 6

Format:

Giá trị dữ liệu khi kiểu là number

 

keyLabel

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 50

Format:

Nhãn hiển thị của dữ liệu

 

isRequired

Required: false

DataType: Boolean

Minlength:

Maxlength:

Format:

Giá trị có bắt buộc hay không

 

isSeller

Required: false

DataType: Boolean

Minlength:

Maxlength:

Format:

Giá trị của người bán hay mua

False: Người mua

True: Người bán

 

Dữ liệu mẫu

"metadata": [

    {

      "keyTag": "dueDate",

      "valueType": "date",

      "dateValue": 1544115600000,

      "keyLabel": "Hạn thanh toán",

      "isRequired": false,

      "isSeller": false

    },

    {

      "keyTag": "contractNo",

      "stringValue": "555",

      "valueType": "text",

      "keyLabel": "Hợp dong số",

      "isRequired": false,

      "isSeller": false

    }

  ]

 

Một số metadata đặc biệt (được sử dụng làm trường chuẩn của XML thông tư 78)

Tên trường

Kiểu dữ liệu

Mô tả

PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ

economicContractNo

Required: true

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 

Format:

 • Lệnh điều động nội bộ
 • Tên thẻ trong XML: “LDDNBo”
 • Vị trí thẻ trong XML:

“DLHDon/NDHDon/NBan/LDDNBo”

transformer

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 

Format:

 • Tên người vận chuyển
 • Tên thẻ trong XML: “TNVChuyen”
 • Vị trí thẻ trong XML:

“DLHDon/NDHDon/NBan/TNVChuyen”

vehicle

Required: true

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 

Format:

 • Phương tiện vận chuyển
 • Tên thẻ trong XML: “PTVChuyen”
 • Vị trí thẻ trong XML:

“DLHDon/NDHDon/NBan/PTVChuyen”

contractNo

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 

Format:

 • Hợp đồng số
 • Tên thẻ trong XML: “HDSo”
 • Vị trí thẻ trong XML:

“DLHDon/NDHDon/NBan/HDSo”

HVTNXHang

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 

Format:

 • Họ và tên người xuất hàng
 • Tên thẻ trong XML: “HVTNXHang”
 • Vị trí thẻ trong XML:

“DLHDon/NDHDon/NBan/HVTNXHang”

Một số metadata đặc biệt (được sử dụng làm trường chuẩn của XML thông tư 78)

Tên trường

Kiểu dữ liệu

Mô tả

PHIẾU XUẤT KHO HÀNG GỬI ĐẠI LÝ

economicContractNo

Required: true

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 

Format:

 • Hợp đồng kinh tế số
 • Tên thẻ trong XML: “HDKTSo”
 • Vị trí thẻ trong XML:

“DLHDon/NDHDon/NBan/HDKTSo”

commandDate

Required: true

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 

Format:

 • Hợp đồng kinh tế ngày
 • Tên thẻ trong XML: “HDKTNgay”
 • Vị trí thẻ trong XML:

“DLHDon/NDHDon/NBan/HDKTNgay”

transformer

Required: true

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 

Format:

 • Tên người vận chuyển
 • Tên thẻ trong XML: “TNVChuyen”
 • Vị trí thẻ trong XML:

“DLHDon/NDHDon/NBan/TNVChuyen”

vehicle

Required: true

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 

Format:

 • Phương tiện vận chuyển
 • Tên thẻ trong XML: “PTVChuyen”
 • Vị trí thẻ trong XML:

“DLHDon/NDHDon/NBan/PTVChuyen”

contractNo

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 

Format:

 • Hợp đồng số (Hợp đồng vận chuyển)
 • Tên thẻ trong XML: “HDSo”
 • Vị trí thẻ trong XML:
 • “DLHDon/NDHDon/NBan/HDSo”

HVTNXHang

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 

Format:

 • Họ và tên người xuất hàng
 • Tên thẻ trong XML: “HVTNXHang”
 • Vị trí thẻ trong XML:

“DLHDon/NDHDon/NBan/HVTNXHang”

 

 1. meterReading

Dữ liệu đặc thù cho riêng hóa đơn điện/nước.

Tên trường

Kiểu dữ liệu

Mô tả

meterName

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 50

Format:

Tên chỉ số

previousIndex

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength:

Format:

Chỉ số cũ của hóa đơn điện nước.

 

currentIndex

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength:

Format:

Chỉ số mới của hóa đơn điện nước.

 

factor

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength:

Format:

Hệ số nhân của hóa đơn điện nước. Vị dụ như nước sinh hoạt sẽ có hệ số nhân khác với nước kinh doanh. Nội dung này sẽ tùy theo công ty điện/ nước quy định và hiển thị.

 

amount

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength:

Format:

Tổng số của hóa đơn

Hệ thống không validate công thức tính toán ra giá trị

 

Dữ liệu mẫu

"meterReading": [{

               "previousIndex": "110",

               "currentIndex": "150",

               "factor": "1",

               "amount": "40"

             },

             {

               "previousIndex": "44",

               "currentIndex": "50",

               "factor": "1",

               "amount": "6"

             }]

 1. invoiceFile

Các file đính kèm khi lập hóa đơn dạng

Tên trường

Kiểu dữ liệu

Mô tả

fileContent

Required: false

DataType: String

 

Nội dung file dạng chuỗi base64

fileType

Required: false

DataType: Double

 

Loại file

 • 1: bảng kê (Cho phép định dạng xlsx)
 • 2: biên bản thỏa thuận (Cho phép định dạng .doc, .docx, .pdf, .png, .jpg)

fileExtension

Required: false

DataType: String

Định dạng file theo từng loại tương ứng fileType

Dữ liệu mẫu

"invoiceFile": {

      "fileType": 1,

      "fileExtension": "xlsx",

      "fileType": "RmlsZSBi4bqjbmcga8OqIMSRxrDhu6NjIGFkZCBsw6puIHThuqFpIHBo4bqnbiBs4bqtcCBow7NhIMSRxqFu"

   }

 1. Các API kết nối
  1. Các khái niệm chung 

Giải thích 1 request bao gồm

 • Action: Phương thức và hàm thực thi (Vị dụ: “/InvoiceAPI/InvoiceWS” phương thức POST).
 • Content-Type: Kiểu thông tin request
 • Data: định dạng dữ liệu truyền vào.
 • Đầu ra webservice: Đối tượng Response mô tả trạng thái lỗi Webservice trả về và đối tượng dữ liệu Webservice trả về
 • Thông tin hệ thống test (Thực hiện test kết nối trên hệ thống test không test kết nối trên hệ thống thật)
 • Thông tin hệ thống tích hợp

Link web: https://vinvoice.viettel.vn

Link API: https://api-vinvoice.viettel.vn/services/einvoiceapplication/api/

 • Header xác thực: Header xác thực được gửi đi cùng mỗi request trong quá trình sử dụng. Xác thực bằng token sinh ra sau khi thực hiện gọi API login trong mục 4.5. Header cần truyền thêm thông tin Cookie có access_token dạng access_token=abc_def (Xem Vị dụ tại 4.5.    Tiêu chuẩn bảo mật kết nối)

C#:

WebRequest request = WebRequest.Create(pzUrl);

request.Headers.Add("Cookie","access_token=abc_def");

Java:

String path = "url";

HttpPost post = new HttpPost(path);

post.setHeader("Cookie", "access_token=abc_def");

 • Header định dạng dữ liệu: Dữ liệu gửi lên Web service có thể là JSON, FormParam hay QueryParam
  • Với JSON: Thêm header: Content-Type: application/json
  • Với FormParam: Thêm header: Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
  • Với QueryParam: Không cần header, tham số truyền vào qua URL
 • Dữ liệu trả về từ Web service là JSON
  • Để nhận về JSON: Thêm header: Accept: application/json

Lưu ý: Do cần thời gian kết nối và thời gian xử lý yêu cầu nên kết quả trả về có thể phải chờ 1 khoảng thời gian (khuyến nghị để thời gian timeout khi gửi yêu cầu khoảng 60-90 giây)

 1.  Phát hành/thay thế/điều chỉnh hóa đơn (Dùng cho CTS HSM)
 • Đầu vào:

Webservice dùng chung trong các trường hợp lập hóa đơn gốc, lập hóa đơn điều chỉnh tiền, lập hóa đơn điều chỉnh thông tin, lập hóa đơn thay thế

 • Action (POST): InvoiceAPI/InvoiceWS/createInvoice/{supplierTaxCode}
 • Headers:

+ Cookie: giá trị access_token

+ Content-Type : application/json

Tên trường

Kiểu dữ liệu, ràng buộc

Mô tả

supplierTaxCode

Required: true

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 20

Format :

Mã số thuế của doanh nghiệp/chi nhánh phát hành hóa đơn. Một doanh nghiệp có thể có nhiều mã số thuế

Mẫu 1: 0312770607

Mẫu 2: 0312770607-001

Hệ thống sẽ dùng trường thông tin này để kiểm tra và lấy thông tin về mã số thuế của chi nhánh/doanh nghiệp.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%BF_Vi%E1%BB%87t_Nam

Trong quá trình tích hợp nếu đơn vị sử dụng nhiều tài khoản của nhiều phòng ban để phát hành hóa đơn cùng lúc thì nên tách mỗi phòng ban 1 ký hiệu hóa đơn để sử dụng.

Vị dụ:

+ Phòng kế toán dùng ký hiệu: C22TKT

+ Phòng tổng hợp dùng ký hiệu: C22TTH

Ngoài ra có thể áp dụng phân tách ký hiệu hóa đơn theo user sử dụng

Vị dụ:

+ Tài khoản A dùng ký hiệu C22TAA

+ Tài khoản B dùng ký hiệu C22TBB

 • Data: Dữ liệu mẫu lập hóa đơn (Chi tiết các đối tượng xem từng mục nhỏ trong phần 5)

{

   "generalInvoiceInfo":{ //Thông tin chung của hóa đơn

   },

   "buyerInfo":{      //thông tin người bán

   },

   "sellerInfo":{      //thông tin người mua

   },

   "payments":[  //thông tin thanh toán     

   ],

   "itemInfo":[      //thông tin hàng hóa

   ],  

   "metadata":[  //thông tin trường động

   ],

   "meterReading":         //thông tin đặc biệt dành cho hóa đơn điện nước

   ],

   "summarizeInfo":{      //thông tin tổng hợp tiền của hóa đơn

   },

   "taxBreakdowns":[     //thông tin gom nhóm tiền hóa đơn theo thuế suất

   ]

}

Lưu ý: các dữ liệu này bao gồm tất cả các trường dữ liệu có thể có khi lập hóa đơn. Không phải tất cả các trường thông tin đều bắt buộc, người dùng có thể bỏ bớt cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Chi tiết các trường thông tin bắt buộc hoặc không bắt buộc xem ở mục 5.

Dữ liệu mẫu

JSON

Lưu ý

Hóa đơn gốc

 

 

 

Hóa đơn thay thế

 

 

Hóa đơn điều chỉnh thông tin

 

Không ghi nhận các giá trị trong itemInfo

Hóa đơn điều chỉnh tiền

 

Không ghi nhận các giá trị trong buyerInfo

Phiếu xuất kho nội bộ

 

Lưu ý 2 giá trị economicContractNo, vehicle là bắt buộc phải truyền với thông tư 78

Phiếu xuất kho đại lý

 

Lưu ý 4 giá trị economicContractNo, vehicle, commandDate, transformer là bắt buộc phải truyền với thông tư 78

 • Đầu ra:

Đối tượng Response mô tả trạng thái lỗi Webservice trả về và đối tượng dữ liệu Webservice trả về:

 • Dữ liệu về thông tin về hóa đơn đã lập

{

  "errorCode": "",

  "description": "",

  "result": {

    "supplierTaxCode": 1258694363,

    "invoiceNo": AA/20E0000001,

    "transactionID": 12523522245,

    "reservationCode": AXHBNK8I0H

  }

}

Mô tả

Tên trường

Mô tả

errorCode

Mã lỗi (giá trị là null nếu lập hóa đơn thành công)

description

Mô tả lỗi (giá trị là null nếu lập hóa đơn thành công)

supplierTaxCode

Mã số thuế người bán (doanh nghiệp phát hành hóa đơn)

invoiceNo

Số hóa đơn Vị dụ: AA/20E0000001

transactionID

Id của giao dịch

reservationCode

Mã số bí mật dùng để tra khách hàng tra cứu

 • Vị dụ:

 

 

 1.  Lấy file hóa đơn

Webservice dùng cho hệ thống tích hợp có thể lấy các file hóa đơn sau khi được lập ở bước 6.2 về.

Lưu ý: Hệ thống hóa đơn điện tử chạy theo cơ chế bất đồng bộ, vì vậy hệ thống đẩy hóa đơn lên cơ sở dữ liệu sau khi nhận request phát hành hóa đơn khoảng 1s. Vì vậy, khi tích hợp, request lấy file hóa đơn nên được thực hiện sau từ 2-5 giây sau khi phát hành hóa đơn.

 • Đầu vào:
 • Action (POST): /InvoiceAPI/InvoiceUtilsWS/getInvoiceRepresentationFile
 • Headers:

+ Cookie: giá trị access_token

+ Content-Type : application/json

Các tham số của đối tượng CommonDataInput

Tên tham số

Kiểu dữ liệu, ràng buộc

Mô tả

supplierTaxCode

Required: true

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 20

Format : [0-9-]+

Mã số thuế của doanh nghiệp/chi nhánh phát hành hóa đơn. Một doanh nghiệp có thể có nhiều mã số thuế

Mẫu 1: 0312770607

Mẫu 2: 0312770607-001

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%BF_Vi%E1%BB%87t_Nam

 

invoiceNo

Required : true

DataType: String

Minlength: 7

Maxlength: 15

Format : [a-zA-Z0-9]*$

 

Số hóa đơn, bao gồm ký hiệu hóa đơn và số thứ tự hóa đơn

 

templateCode

Required : true

DataType: String

Minlength :

Maxlength : 20

Format :

Mã mẫu hóa đơn

VD:

01GTKT0/001

1/001

transactionUuid

Required : false

DataType: String

Minlength : 10

Maxlength : 36

Format : N/A

Chuỗi kiểm tra dữ liệu (fkey) được truyền vào khi lập hóa đơn. Chi tiết xem mục 6.2

 

fileType

Required : false

DataType: String

Minlength : 3

Maxlength : 3

Format : N/A

Loại file muốn tải về, các định dạng được phép

ZIP, PDF

 

paid

Required : false

DataType: boolean

Minlength :

Maxlength :

Format : N/A

true – Đã thanh toán

false – Chưa thanh toán

 

 

 

 

Vị dụ mẫu và các trường dữ liệu:

 • JSON:

{

"supplierTaxCode":"0100109106-712",

"invoiceNo":"AA/20E0000166",

"templateCode":"01GTKT0/002",

"transactionUuid":"testuuid9999999",

"fileType":"ZIP"

}

 • Đầu ra:

Đối tượng Response với HTTPStatus và output  Entity.

Tên trường

Mô tả

errorCode

Mã lỗi (giá trị là null không có lỗi gì xảy ra)

description

Mô tả lỗi (giá trị là null không có lỗi gì xảy ra)

fileName

Tên file tải về

fileToBytes

Nội dung file được chuyển thành kiểu byte

Mảng bytes file hóa đơn, chuyển mảng bytes này ra file sẽ được file chứa các thông tin của hóa đơn, Vị dụ file .zip bao gồm file .xml, .xsl, ảnh logo, watermark, qrcode

Code chuyển ra file Java

FileUtils.writeByteArrayToFile(newFile("D:/viettel/fileName.zip"), output.getFileToBytes());

 

 

 1.  Lấy file hóa đơn có mã số bí mật

Cho phép lấy file hóa đơn có kiểm tra mã số bí mật.

Lưu ý: Hệ thống hóa đơn điện tử chạy theo cơ chế bất đồng bộ, vì vậy hệ thống đẩy hóa đơn lên cơ sở dữ liệu sau khi nhận request phát hành hóa đơn khoảng 1s. Vì vậy, khi tích hợp, request lấy file hóa đơn nên được thực hiện sau từ 2-5 giây sau khi phát hành hóa đơn.

 • Đầu vào:
 • Action (POST): InvoiceAPI/InvoiceUtilsWS/getInvoiceFilePortal
 • Headers:

 + Cookie: giá trị access_token

 + Content-Type : application/x-www-form-urlencoded

 

Tên trường

Kiểu dữ liệu, ràng buộc

Mô tả

supplierTaxCode

Required: true

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 20

Format: [0-9-]+

Mã số thuế của doanh nghiệp/chi nhánh phát hành hóa đơn. Một doanh nghiệp có thể có nhiều mã số thuế

Mẫu 1: 0312770607

Mẫu 2: 0312770607-001

 

templateCode

Required : true

DataType: String

Minlength :

Maxlength : 20

Format :

Mã mẫu hóa đơn

VD:

01GTKT0/001

1/001

invoiceNo

Required: true

DataType: String

Minlength: 7

Maxlength: 15

Format:  [a-zA-Z0-9]*$

Là ký hiệu hóa đơn + số hóa đơn vd: AA/20E0000001, tuân theo chuẩn của cục thuế

 

buyerIdNo

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 100

Format:

Số giấy tờ của người mua

 

reservationCode

Required: true

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 100

Format:

Mã số bí mật

 

fileType

Required: true

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 100

Format:

Loại file: zip

 

strIssueDate

Required: true

DataType:

Minlength:

Maxlength:

Format: Tiêu chuẩn 4.1

Ngày phát hành hóa đơn

 

 • Vị dụ trường hợp dùng POST và FormParam

Body: supplierTaxCode=0100109106&invoiceNo=AC%2F20E0000039&strIssueDate=1587797116843&fileType=zip&reservationCode=HXY9RJWTND

 • Vị dụ với trường hợp dùng GET và QueryParam:

/InvoiceAPI/InvoiceUtilsWS/getInvoiceFilePortal?supplierTaxCode=0100109106&invoiceNo=NO%2F17E0000017&fileType=zip&strIssueDate=1587797116843&reservationCode=LE3IMP8O5Y

Đầu ra:

Đối tượng Response mô tả trạng thái lỗi Webservice trả về và đối tượng dữ liệu Webservice trả về:

 • Vị dụ: kết quả trả về với dạng FormParam

Mô tả

Tên trường

Mô tả

errorCode

Mã lỗi (giá trị là null nếu lấy hóa đơn thành công)

description

Mô tả lỗi (giá trị là null nếu lấy hóa đơn thành công)

fileToBytes

Mảng bytes file hóa đơn, chuyển mảng bytes này ra file sẽ được file chứa các thông tin của hóa đơn, Vị dụ file .zip bao gồm file .xml, .xsl, ảnh logo, watermark, qrcode

Code chuyển ra file Java

FileUtils.writeByteArrayToFile(newFile("D:/viettel/fileName.zip"), output.getFileToBytes());

paymentStatus

Trạng thái thanh toán

fileName

Tên file

  

 1. Lấy file hóa đơn chuyển đổi (pdf)

Cho phép hệ thống tích hợp lấy file hóa đơn chuyển đổi của hóa đơn điện tử. Trong trường hợp hóa đơn đã được chuyển đổi trước đó, SInvoice sẽ cho tải lại file cũ mà không tạo ra file mới (Điều kiện phải cùng exchangeUser như lần chuyển đổi đầu tiên)

Lưu ý: Hệ thống hóa đơn điện tử chạy theo cơ chế bất đồng bộ, vì vậy hệ thống đẩy hóa đơn lên cơ sở dữ liệu sau khi nhận request phát hành hóa đơn khoảng 1s. Vì vậy, khi tích hợp, request lấy file hóa đơn nên được thực hiện sau từ 2-5 giây sau khi phát hành hóa đơn.

 • Đầu vào:
 • Action (POST): InvoiceAPI/InvoiceWS/createExchangeInvoiceFile
 • Headers:

+ Cookie: giá trị access_token

+ Content-Type : application/x-www-form-urlencoded

 

Tên trường

Kiểu dữ liệu, ràng buộc

Mô tả

supplierTaxCode

Required : true

DataType: String

Minlength :

Maxlength : 20

Format : [0-9-]+

Mã số thuế bên bán

Mã mẫu hóa đơn, tuân thủ theo quy định ký hiệu mẫu hóa đơn của Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP

 

invoiceNo

Required : true

DataType: String

Minlength : 7

Maxlength : 15

Format :  [a-zA-Z0-9]*$

Là ký hiệu hóa đơn + số hóa đơn vd : AA/20E0000001

 

strIssueDate

Required : true

DataType:

Minlength :

Maxlength :

Format: Tiêu chuẩn 4.1

Ngày lập hóa đơn.

 

exchangeUser

Required : true

DataType: String

Minlength :

Maxlength : 100

Tên người chuyển đổi (Cần thực hiện encode giá trị: Tham khảo: https://www.urlencoder.org/)

 

 • Data: định dạng FormParam của các tham số truyền vào.

Body: supplierTaxCode=0100109106&invoiceNo=AC%2F20E0000039&strIssueDate=1587797116843&exchangeUser=%C4%90%E1%BA%B7ng%20T.T%20T%C3%A2m

 • Vị dụ với trường hợp dùng GET và QueryParam:

InvoiceAPI/InvoiceWS/createExchangeInvoiceFile?supplierTaxCode=0100109106&invoiceNo=AA%2F17E0037914 &strIssueDate=1587797116843&exchangeUser=%C4%90%E1%BA%B7ng%20T.T%20T%C3%A2m

 • Đầu ra:

Đối tượng Response mô tả trạng thái lỗi Webservice trả về và đối tượng dữ liệu Webservice trả về:

Mô tả

Tên trường

Mô tả

errorCode

Mã lỗi (giá trị là null nếu lấy hóa đơn thành công)

description

Mô tả lỗi (giá trị là null nếu lấy hóa đơn thành công)

fileToBytes

Mảng bytes file hóa đơn, chuyển mảng bytes này ra file sẽ được file pdf hóa đơn chuyển đổi

Code chuyển ra file Java

FileUtils.writeByteArrayToFile(newFile("D:/viettel/fileName.pdf"), output.getFileToBytes());

fileName

Tên của file hóa đơn

Hình ảnh Response trả về

 1. Hủy hóa đơn

Cho phép xóa bỏ (chuyển hóa đơn sang trạng thái xóa bỏ) từ hệ thống tích hợp.

 • Đầu vào:
 • Action (POST): InvoiceAPI/InvoiceWS/cancelTransactionInvoice
 • Headers:

+ Cookie: giá trị access_token

+ Content-Type : application/x-www-form-urlencoded

 

Tên trường

Kiểu dữ liệu, ràng buộc

Mô tả

supplierTaxCode

Required : true

DataType: String

Minlength :

Maxlength : 20

Format : [0-9-]+

Mã số thuế của doanh nghiệp/chi nhánh phát hành hóa đơn. Một doanh nghiệp có thể có nhiều mã số thuế

Mẫu 1: 0312770607

Mẫu 2: 0312770607-001

 

templateCode

Required : false

DataType: String

Minlength :

Maxlength : 20

Format :

Mã mẫu hóa đơn

VD:

01GTKT0/001

1/001

invoiceNo

Required : true

DataType: String

Minlength : 7

Maxlength : 15

Format :  [a-zA-Z0-9/]+

Là ký hiệu hóa đơn + số hóa đơn vd : AA/20E0000001

 

strIssueDate

Required : true

DataType:

Minlength :

Maxlength :

Format: Tiêu chuẩn 4.1

Ngày lập hóa đơn (không vượt quá ngày hiện tại)

 

additionalReferenceDesc

Required : true

DataType: String

Minlength : 1

Maxlength : 400

Tên văn bản thỏa thuận hủy hóa đơn

 

additionalReferenceDate

Required : true

DataType:

Minlength :

Maxlength :

Format: Tiêu chuẩn 4.1

Ngày thỏa thuận (không vượt quá ngày hiện tại)

 

reasonDelete

Required: False

DataType: String

Minlength: N/A

Maxlength: 255

Format:

Lý do hủy hóa đơn

Cho phép nhập tối đa 255 ký tự

Form Data Vị dụ:

supplierTaxCode=0100109106-997&invoiceNo=AB%2F17E0000325&strIssueDate=1587797116843&additionalReferenceDesc=hello&additionalReferenceDate=20171222081259

 • Đầu ra:

Đối tượng Response mô tả trạng thái lỗi Webservice trả về và đối tượng dữ liệu Webservice trả về:

Vị dụ trả về thành công:

{

    "errorCode": null,

    "description": "CANCEL TRANSACTION INVOICE SUCCESS"

}

 • Bảng mã lỗi :

Mô tả

Tên trường

Mô tả

errorCode

Mã lỗi (giá trị là null nếu lấy hóa đơn thành công)

description

Mô tả lỗi (giá trị là null nếu lấy hóa đơn thành công),

Kiểm tra hóa đơn có phải là các hóa đơn gốc, chưa kê khai thuế ,trạng thái đã thanh toán, không phải hóa đơn điều chỉnh ,  hóa đơn thay thế và không và hóa đơn điều chỉnh hủy hay không? Nếu phải trả lại thông tin hóa đơn không hợp lệ

 

 1. Tra cứu hóa đơn

Trường hợp doanh nghiệp có trang webportal để tra cứu hóa đơn thì có thể kết nối đến webservice Hóa đơn điện tử của Viettel để tra cứu hóa đơn theo các điều kiện.

Vị dụ khách hàng của doanh nghiệp có thể tra cứu được các hóa đơn của mình theo khoảng thời gian.

 • Đầu vào:
 • Action (POST): InvoiceAPI/InvoiceUtilsWS/getInvoices/{supplierTaxCode}
 • Headers:

+ Cookie: giá trị access_token

+ Content-Type : application/json

Tên trường

Kiểu dữ liệu, ràng buộc

Mô tả

supplierTaxCode

Required : true

DataType: String

Minlength :

Maxlength : 20

Format : [0-9-]+

Mã số thuế của doanh nghiệp/chi nhánh phát hành hóa đơn. Một doanh nghiệp có thể có nhiều mã số thuế

Mẫu 1: 0312770607

Mẫu 2: 0312770607-001

 

GetInvoiceInput

Object

Đối tượng gồm các trường dữ liệu tham số

 
 • Data: JSON
  • Các tham số của đối tượng GetInvoiceInput

Tên tham số

 

Kiểu dữ liệu, ràng

Mô tả

invoiceNo

Required : false

DataType: String

Minlength : 7

Maxlength : 15

Format :  [a-zA-Z0-9]*$

Là ký hiệu hóa đơn + số hóa đơn vd : AA/20E0000001

 

startDate

Required : true

DataType: Date

Minlength :

Maxlength : 50

Format :

Từ ngày

Định dạng "2019-05-12"

 

endDate

Required : true

DataType: Date

Minlength :

Maxlength : 50

Format :

Đến ngày

Định dạng "2019-05-12"

 

invoiceType

Required : false

DataType: String

Minlength :

Maxlength :

Format :

Loại hóa đơn, là một trong các giá trị

Thông tư 32: 01GTKT, 02GTTT, 03XKNB,  04HGDL, 07KPTQ

Thông tư 68: 1, 2, 3, 4

rowPerPage

Required : true

DataType: Number

Min : 1

Max:

Số dòng trên một trang

pageNum

Required : true

DataType: Number

Min : 0

Max

Chỉ số trang

buyerTaxCode

Required : false

DataType: String

Minlength :

Maxlength : 20

Mã số thuế của khách hàng

 

buyerIdNo

Required : false

DataType: String

Số giấy tờ của khách hang

 

templateCode

Required : false

DataType: String

Minlength :

Maxlength :

Mã mẫu hóa đơn.

 

invoiceSeri

Required : false

DataType: String

Minlength :

Maxlength : 7

Format : [a-zA-Z0-9]*$

Seri hóa đơn

 

getAll

Required : false

DataType: Boolean

Minlength:

Maxlength:

Format : true/false

Cho phép tra cứu thông tin hóa đơn của toàn doanh nghiệp đối với user của công ty mẹ.

Các giá trị là true/false

 

Vị dụ gửi dữ liệu với JSON:

{

  "startDate" : "2020-05-12" ,

  "endDate" : "2020-05-12",

  "invoiceType" : "02GTTT",

  "rowPerPage" : 20,

  "pageNum" : 1,

  "templateCode" : null

}

 • Đầu ra:

{

    "errorCode": null,

    "description": null,

    "totalRow": 286,

    "invoices": [

        {

            "invoiceId": 213469,

            "invoiceType": "02GTTT",

            "adjustmentType": "1",

            "templateCode": "02GTTT0/089",

            "invoiceSeri": "QT/17E",

            "invoiceNumber": "0000003",

            "invoiceNo": "QT/17E0000003",

            "currency": "VND",

            "total": 3800000,

            "issueDate": 1587797116843,

            "issueDateStr": null,

            "state": null,

            "requestDate": null,

            "description": null,

            "buyerIdNo": null,

            "stateCode": null,

            "subscriberNumber": null,

            "paymentStatus": 1,

            "viewStatus": 1,

            "downloadStatus": null,

            "exchangeStatus": null,

            "numOfExchange": null,

            "createTime": 1587797116843,

            "contractId": null,

            "contractNo": null,

            "supplierTaxCode": "0100109106",

            "buyerTaxCode": "6200000230",

            "totalBeforeTax": 3800000,

            "taxAmount": 0,

            "taxRate": null,

            "paymentMethod": null,

            "paymentTime": null,

            "customerId": null,

            "buyerName": "Trần Trung Dũng",

            "no": null,

            "paymentStatusName": null

        }

}

Đối tượng Response với HTTPStatus và output  Entity.

Tên trường

Mô tả

errorCode

Mã lỗi (giá trị là null lấy hóa đơn thành công)

description

Mô tả lỗi (giá trị là null lấy hóa đơn thành công)

List<InvoiceBean>

Danh sách các bản ghi hóa đơn thỏa mãn điều kiện 

 

 
 1.  Lấy thông tin trường động

Với mỗi mẫu hóa đơn, có thể có những thông tin trường động khác nhau (các trường thông tin ngoài các trường tĩnh được mô tả ở mục 6). SInvoice cho phép các hệ thống tích hợp có thể lấy thông tin trường động của một mẫu hóa đơn cụ thể mà khách hàng sử dụng.

 • Đầu vào:

+ Cookie: giá trị access_token

Vị dụ : /InvoiceAPI/InvoiceWS/getCustomFields?taxCode=0100109106&templateCode=01GTKT0%2f001

Data: dữ liệu truyền vào dạng Query Param gồm các tham số:

Tên trường

Kiểu dữ liệu, ràng buộc

Mô tả

taxCode

Required : true

DataType: String

Minlength :

Maxlength : 20

Format : [0-9-]+

Mã số thuế

templateCode

Required : false

DataType: String

Minlength :

Maxlength : 20

Format : [a-zA-Z0-9/]+

Mã mẫu hóa đơn, tuân thủ theo quy định ký hiệu mẫu hóa đơn của Thông tư hướng

dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP

 

Chú ý: Mẫu hóa đơn có ít nhất 1 thông báo phát hành ở trạng thái dự thảo mới có thể lấy danh sách trường động qua API

 • Đầu ra:

Đối tượng Response là danh sách trường động tương ứng với mẫu hóa đơn của doanh nghiệp:

 • Vị dụ:

Kết quả:

"errorCode": null,

    "description": null,

    "customFields": [

        {

            "id": null,

            "invoiceTemplatePrototypeId": 2503,

            "keyTag": "commandDes",

            "valueType": "text",

            "keyLabel": "về việc",

            "isRequired": false,

            "isSeller": false

        },

        {

            "id": null,

            "invoiceTemplatePrototypeId": 2503,

            "keyTag": "contractNo",

            "valueType": "text",

            "keyLabel": "Hợp đồng số",

            "isRequired": false,

            "isSeller": false

        },

        {

            "id": null,

            "invoiceTemplatePrototypeId": 2503,

            "keyTag": "vehicle",

            "valueType": "text",

            "keyLabel": "Phương tiện vận chuyển",

            "isRequired": false,

            "isSeller": false

        },

        {

            "id": null,

            "invoiceTemplatePrototypeId": 2503,

            "keyTag": "exportAt",

            "valueType": "text",

            "keyLabel": "Xuất tại kho",

            "isRequired": false,

            "isSeller": false

        },

        {

            "id": null,

            "invoiceTemplatePrototypeId": 2503,

            "keyTag": "exportAtNo",

            "valueType": "text",

            "keyLabel": "Mã kho",

            "isRequired": false,

            "isSeller": false

        },

        {

            "id": null,

            "invoiceTemplatePrototypeId": 2503,

            "keyTag": "importAt",

            "valueType": "text",

            "keyLabel": "Nhập tại kho",

            "isRequired": false,

            "isSeller": false

        },

        {

            "id": null,

            "invoiceTemplatePrototypeId": 2503,

            "keyTag": "importAtNo",

            "valueType": "text",

            "keyLabel": "Mã kho",

            "isRequired": false,

            "isSeller": false

        },

        {

            "id": null,

            "invoiceTemplatePrototypeId": 2503,

            "keyTag": "vehicleNo",

            "valueType": "text",

            "keyLabel": "Số xe",

            "isRequired": false,

            "isSeller": false

        },

        {

            "id": null,

            "invoiceTemplatePrototypeId": 2503,

            "keyTag": "economicContractNo",

            "valueType": "text",

            "keyLabel": "Căn cứ hợp đồng kinh tế số",

            "isRequired": false,

            "isSeller": false

        },

        {

            "id": null,

            "invoiceTemplatePrototypeId": 2503,

            "keyTag": "commandDate",

            "valueType": "date",

            "keyLabel": "Ngày điều động",

            "isRequired": false,

            "isSeller": false

        },

        {

            "id": null,

            "invoiceTemplatePrototypeId": 2503,

            "keyTag": "commandOf",

            "valueType": "text",

            "keyLabel": "của",

            "isRequired": false,

            "isSeller": false

        }

    ]

}

 

Tên trường

Kiểu dữ liệu, ràng buộc

Mô tả

id

DataType: Number

ID của trường động

keyLabel

DataType: String

Tên hiển thị của trường động,

Hiển thị trên giao diện nhập liệu khi lập hóa đơn

keyTag

DataType: String

 

Tên của trường động khi lưu vào dữ liệu

valueType

DataType: String

 

Kiểu dữ liệu của trường động. Chỉ bao gồm các giá trị: “text”,  “date”, “number”

isRequired

DataType: Boolean

Trường có bắt buộc hay không

isSeller

DataType: Boolean

isSeller = true: Trường dữ liệu thuộc bên bán

isSeller = false: Trường dữ liệu thuộc bên mua

Gửi dữ liệu lập hóa đơn với trường động: Thêm vào mảng metadata, mỗi phần tử bao gồm các giá trị được mapping dựa vào customFields nhận từ response như sau

Trường trong
(customFields)

Tên trường
(metadata)

Kiểu dữ liệu, ràng buộc

Mô tả

id

invoiceCustomFieldId

Required : false

DataType: Number

Minlength :

Maxlength : 10

Format :

ID của trường động

 

keyTag

keyTag

Required : true

DataType: String

 

Tên của trường động khi lưu vào dữ liệu

valueType

valueType

Required : true

DataType: String

 

Kiểu dữ liệu của trường động. Chỉ bao gồm các giá trị: “text”,  “date”, “number”

keyLabel

keyLabel

Required : true

DataType: String

 

Tên hiển thị của trường động,

Hiển thị trên giao diện nhập liệu khi lập hóa đơn

valueType = date

dateValue

Required : false

DataType: Date

 

Giá trị của trường dữ liệu trong trường hợp valueType = date

valueType = number

numberValue

Required : false

DataType: Number

 

Giá trị của trường dữ liệu trong trường hợp valueType = number

valueType = text

stringValue

Required : false

DataType: String

Giá trị của trường dữ liệu trong trường hợp valueType = text

 

{

   "generalInvoiceInfo": {

      "invoiceType": "03XKNB",

      "templateCode": "03XKNB0/003",

      "invoiceSeries": "AA/20E",

      "currencyCode": "VND",

      "adjustmentType": "1",

      "paymentStatus": true,

      "cusGetInvoiceRight": true

   },

   "sellerInfo": {

      "sellerLegalName": "Người bán hàng",

      "sellerTaxCode": "0100109106-712",

      "sellerAddressLine": "Thành Phố Hà Nội - Việt Nam",

      "sellerPhoneNumber": "0123456789",

      "sellerFaxNumber": "0123456789",

      "sellerEmail": "[email protected]",

      "sellerBankName": "Ngân hàng ",

      "sellerBankAccount": "012345678901",

      "sellerDistrictName": "",

      "sellerCityName": "Thành Phố Hà Nội",

      "sellerCountryCode": "84",

      "sellerWebsite": "sinvoice.viettel.vn"

   },

   "buyerInfo": {

      "buyerName": "Tên khách hàng",

      "buyerLegalName": "Tên đơn vị",

      "buyerTaxCode": "0100109106",

      "buyerAddressLine": "An Khánh Hoài Đức Hà Nội",

      "buyerPostalCode": "2342324323",

      "buyerDistrictName": "Số 9, đường 11, VSIP Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh",

      "buyerCityName": "Thành Phố Hà Nội",

      "buyerCountryCode": "84",

      "buyerPhoneNumber": "987999999",

      "buyerFaxNumber": "0458954",

      "buyerEmail": "[email protected]",

      "buyerBankName": "Ngân hàng Quân đội MB",

      "buyerBankAccount": "01578987871236547",

      "buyerIdType": "3",

      "buyerIdNo": "8888899999",

      "buyerCode": "832472343b_b",

      "buyerBirthDay": ""

   },

   "payments": [

      {

         "paymentMethodName": "Truyền trực tiếp giá trị mong muốn vào đây"

      }

   ],

     "taxBreakdowns": [

    {

      "taxPercentage": -1,

      "taxableAmount": 27286150,

      "taxAmount": 0

    }

  ],

  "itemInfo": [

    {

      "lineNumber": 1,

      "itemCode": "HH0001",

      "itemName": "Hàng hóa 01",

      "unitCode": null,

      "unitName": "Chiếc",

      "unitPrice": 150450,

      "quantity": 100,

      "selection": 1,

      "itemTotalAmountWithoutTax": 15045000,

      "taxPercentage": -1,

      "taxAmount": 0,

      "discount": null,

      "discount2": null,

      "itemDiscount": 0,

      "itemNote": null,

      "batchNo": null,

      "expDate": null,

      "isIncreaseItem": null

    },

    {

      "lineNumber": 2,

      "itemCode": "HH00002",

      "itemName": "Hàng hóa 02",

      "unitCode": null,

      "unitName": "Cái",

      "unitPrice": 244823,

      "quantity": 50,

      "selection": 1,

      "itemTotalAmountWithoutTax": 12241150,

      "taxPercentage": -1,

      "taxAmount": 0,

      "discount": null,

      "discount2": null,

      "itemDiscount": 0,

      "itemNote": null,

      "batchNo": null,

      "expDate": null,

      "isIncreaseItem": null

    }

  ],

  "metadata": [

  {

    "keyTag": "commandDes",

    "keyLabel": "về việc",

    "dateValue": null,

    "stringValue": "điều chuyển nội bộ",

    "numberValue": null,

    "valueType": "text",

    "isRequired": false,

    "isSeller": false,

    "required": false

  },

  {

    "keyTag": "contractNo",

    "keyLabel": "Hợp đồng số",

    "dateValue": null,

    "stringValue": "Hợp đồng số",

    "numberValue": null,

    "valueType": "text",

    "isRequired": false,

    "isSeller": false,

    "required": false

  },

  {

    "keyTag": "vehicle",

    "keyLabel": "Phương tiện vận chuyển",

    "dateValue": null,

    "stringValue": "xe tải",

    "numberValue": null,

    "valueType": "text",

    "isRequired": false,

    "isSeller": false,

    "required": false

  },

  {

    "keyTag": "exportAt",

    "keyLabel": "Xuất tại kho",

    "dateValue": null,

    "stringValue": "Kho 1",

    "numberValue": null,

    "valueType": "text",

    "isRequired": false,

    "isSeller": false,

    "required": false

  },

  {

    "keyTag": "importAtNo",

    "keyLabel": "Mã kho",

    "dateValue": null,

    "stringValue": "KH2",

    "numberValue": null,

    "valueType": "text",

    "isRequired": false,

    "isSeller": false,

    "required": false

  },

  {

    "keyTag": "importAt",

    "keyLabel": "Nhập tại kho",

    "dateValue": null,

    "stringValue": "Kho 2",

    "numberValue": null,

    "valueType": "text",

    "isRequired": false,

    "isSeller": false,

    "required": false

  },

  {

    "keyTag": "importAtNo",

    "keyLabel": "Mã kho",

    "dateValue": null,

    "stringValue": "KH0",

    "numberValue": null,

    "valueType": "text",

    "isRequired": false,

    "isSeller": false,

    "required": false

  },

  {

    "keyTag": "vehicleNo",

    "keyLabel": "Số xe",

    "dateValue": null,

    "stringValue": "1524-jhh",

    "numberValue": null,

    "valueType": "text",

    "isRequired": false,

    "isSeller": false,

    "required": false

  },

  {

    "keyTag": "economicContractNo",

    "keyLabel": "Căn cứ hợp đồng kinh tế số",

    "dateValue": null,

    "stringValue": "123456",

    "numberValue": null,

    "valueType": "text",

    "isRequired": false,

    "isSeller": false,

    "required": false

  },

  {

    "keyTag": "commandDate",

    "keyLabel": "Ngày điều động",

    "dateValue": "1605752798000",

    "stringValue": null,

    "numberValue": null,

    "valueType": "date",

    "isRequired": false,

    "isSeller": false,

    "required": false

  },

  {

    "keyTag": "commandOf",

    "keyLabel": "của",

    "dateValue": null,

    "stringValue": "Công ty ABC",

    "numberValue": null,

    "valueType": "text",

    "isRequired": false,

    "isSeller": false,

    "required": false

  }

]

}

 

 

 1.  Lập hóa đơn nháp
 • Đầu vào:

Webservice dùng để lưu dữ liệu hóa đơn nháp lên hệ thống SInvoice. Các hóa đơn nháp này không có số hóa đơn hay kí số, chỉ có thể xem/phát hành trên website của SInvoice. Khi phát hành thì các số hóa đơn sẽ không được cập nhật lại phần mềm tích hợp.

 • Action (POST): InvoiceAPI/InvoiceWS/createOrUpdateInvoiceDraft/{supplierTaxCode}
 • Headers:

+ Cookie: giá trị access_token

+ Content-Type : application/json

Tên trường

Kiểu dữ liệu, ràng buộc

Mô tả

supplierTaxCode

Required: true

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 20

Format: [0-9-]+

Mã số thuế của doanh nghiệp/chi nhánh phát hành hóa đơn. Một doanh nghiệp có thể có nhiều mã số thuế

Mẫu 1: 0312770607

Mẫu 2: 0312770607-001

 • Data: Định dạng JSON
 • Thông số dữ liệu truyền vào tương tự phần Lập hóa đơn. Tham khảo json tại phần 6.2
 • Đầu ra:

Đối tượng Response mô tả trạng thái lỗi Webservice trả về và đối tượng dữ liệu Webservice trả về:

 • Dữ liệu về thông tin về hóa đơn nháp lập thành công

{

  "errorCode": "",

  "description": "",

  "result": {   

  }

}
 

Mô tả

Tên trường

Mô tả

errorCode

Mã lỗi (giá trị là null nếu lập hóa đơn thành công)

description

Mô tả lỗi (giá trị là null nếu lập hóa đơn thành công)


 
 1. Lập hóa đơn theo lô

Trường hợp khách hàng muốn lập hóa đơn theo lô sẽ sử dụng hàm sau. Lưu ý chỉ sử dụng cho loại chứng thư số HSM

Lưu ý: Hệ thống đang cho phép tối đa 50 hóa đơn/1 lô do thời gian xử lý đơn lẻ từng hóa đơn lâu, nếu như để lô nhiều quá có thể bị timeout. Trong trường hợp dữ liệu từ hệ thống tích hợp nhiều hơn, có thể tự động chia nhỏ số lượng hóa đơn và gửi sang.

 • Đầu vào:
 • Action (POST): InvoiceAPI/InvoiceWS/createBatchInvoice/{supplierTaxCode}
 • Headers:

+ Cookie: giá trị access_token

+ Content-Type : application/json

Tên trường

s

Mô tả

supplierTaxCode

Required: true

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 20

Format: [0-9-]+

Mã số thuế của doanh nghiệp/chi nhánh phát hành hóa đơn. Một doanh nghiệp có thể có nhiều mã số thuế

Mẫu 1: 0312770607

Mẫu 2: 0312770607-001

 • Data: Dữ liệu mẫu lập hóa đơn theo lô

 

JSON

Lập hóa đơn theo lô

Kết quả khi lập hóa đơn theo lô thành công sẽ trả kết quả về theo transactionUuid để xác định được hóa đơn nào thành công, sinh ra số hóa đơn nào.

 

 1. Cập nhật kê khai thuế

Cho phép hệ thống tích hợp gửi thông tin cập nhật kê khai thuế sang, để tránh cho khách hàng bị sai sót trong quá trình sử dụng (hóa đơn đã kê khai thực tế vẫn có thể xóa bỏ, thay thế).

 • Đầu vào:
 • Action (POST):  InvoiceAPI/InvoiceUtilsWS/updateTaxDeclaration/
 • Headers:
 • + Cookie: giá trị access_token
 • + Content-Type: application/json

gồm các tham số:

Tên trường

Kiểu dữ liệu, ràng buộc

Dữ liệu/mô tả

supplierTaxCode

Required: true

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 20

Format: [0-9-]+

Mã số thuế của doanh nghiệp/chi nhánh phát hành hóa đơn. Một doanh nghiệp có thể có nhiều mã số thuế

Mẫu 1: 0312770607

Mẫu 2: 0312770607-001

strIssueDate

Required: true

DataType: String

Minlength:

Maxlength:

Format: dd/mm/yyyy

Ngày lập hóa đơn 

 • Vị dụ với định dạng json:

  {

               "supplierTaxCode":"0100109106",

               "strIssueDate":"14/03/2018"

               }

 

 • Đầu ra:

Hình ảnh Response trả về thành công


 
 1. Cung cấp tình hình sử dụng hóa đơn theo dải

Trả về thông tin chi tiết số lượng hóa đơn đã dùng, số lượng còn lại của một dải hóa đơn để từ đó đối tác tích hợp có thể chủ động cảnh báo khách hàng trong trường hợp không đủ hóa đơn.

 • Đầu vào:

 

 • Action (POST): /InvoiceAPI/InvoiceUtilsWS/getProvidesStatusUsingInvoice
 • Headers:

+ Cookie: giá trị access_token

+ Content-Type : application/json

Các tham số của đối tượng CommonDataInput

Tên tham số

Kiểu dữ liệu, ràng buộc

Mô tả

supplierTaxCode

Required : true

DataType: String

Minlength :

Maxlength : 20

Format : [0-9-]+

Mã số thuế của doanh nghiệp/chi nhánh phát hành hóa đơn. Một doanh nghiệp có thể có nhiều mã số thuế

Mẫu 1: 0312770607

Mẫu 2: 0312770607-001

 

templateCode

Required : true

DataType: String

Minlength :

Maxlength : 20

Format :

Mã mẫu hóa đơn

Mã mẫu hóa đơn, tuân thủ theo quy định ký hiệu mẫu hóa đơn của Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP

Chi tiết xem PL1 Thông tư 39/2014/TT-BTC

 

serial

Required : true

DataType: String

Minlength :

Maxlength : 7

Format : [a-zA-Z0-9]*$

Seri hóa đơn

 

 

Vị dụ mẫu và các trường dữ liệu:

 • JSON:

{

            "supplierTaxCode":"0100109106-712",

            "templateCode":"01GTKT0/003",

            "serial":"AA/20E"

}

 • Đầu ra:

Đối tượng Response với HTTPStatus và output  Entity.

Tên trường

Mô tả

errorCode

Mã lỗi (giá trị là null không có lỗi gì xảy ra)

description

Mô tả lỗi (giá trị là null không có lỗi gì xảy ra)

statuss

Trạng thái (giá trị là 200 lấy thông tin sử dụng hóa đơn thành công)

numOfpublishInv

Tổng số hóa đơn đã phát hành

totalInv

Tổng số hóa đơn có thể lập với mẫu hóa đơn + dải truyển vào

 

 

 1. Cung cấp danh sách hóa đơn theo khoảng thời gian

Trả về chi tiết thông tin các hóa đơn để có thể đối soát xem sai đúng của hóa đơn trong một khoảng thời gian.

 • Đầu vào:
 • Action (POST): /InvoiceAPI/InvoiceUtilsWS/getListInvoiceDataControl
 • Headers:

+ Cookie: giá trị access_token

+ Content-Type : application/json

Các tham số của đối tượng CommonDataInput

Tên tham số

Kiểu dữ liệu, ràng buộc

Mô tả

supplierTaxCode

Required : true

DataType: String

Minlength :

Maxlength : 20

Format : [0-9-]+

Mã số thuế của doanh nghiệp/chi nhánh phát hành hóa đơn. Một doanh nghiệp có thể có nhiều mã số thuế

Mẫu 1: 0312770607

Mẫu 2: 0312770607-001

 

fromDate

Required : true

DataType: String

Format : dd/MM/yyyy

Ngày bắt đầu muốn tìm kiếm

 

toDate

Required : true

DataType: String

Format : dd/MM/yyyy

Ngày kết thúc muốn tìm kiếm

 

 

Vị dụ mẫu và các trường dữ liệu:

 • JSON:

 

{

            "supplierTaxCode":"0100109106",

            "fromDate":"10/03/2018",

            "toDate":"16/03/2018"

}

 

 • Đầu ra:

Đối tượng Response với HTTPStatus và output  Entity.

 

Tên trường

Mô tả

errorCode

Mã lỗi (giá trị là null không có lỗi gì xảy ra)

description

Mô tả lỗi (giá trị là null không có lỗi gì xảy ra)

lstInvoiceBO

Danh sách hóa đơn được tạo theo thời gian được truyền vào

 

{

  "errorCode": null,

  "description": null,

  "totalRows": 1,

  "invoices": [

    {

      "invoiceId": 8569,

      "invoiceType": "Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý",

      "adjustmentType": "1",

      "templateCode": "04HGDL/0001",

      "invoiceSeri": "P01",

      "invoiceNumber": "00000001",

      "invoiceNo": "P0100000001",

      "currency": "USD",

      "total": 444,

      "issueDate": 1583810428000,

      "issueDateStr": null,

      "state": 1,

      "requestDate": null,

      "description": null,

      "buyerIdNo": "",

      "stateCode": 1,

      "subscriberNumber": null,

      "paymentStatus": 1,

      "viewStatus": null,

      "downloadStatus": null,

      "exchangeStatus": 0,

      "numOfExchange": null,

      "createTime": 1583835386000,

      "contractId": null,

      "contractNo": "",

      "supplierTaxCode": "4400282282",

      "buyerTaxCode": "",

      "totalBeforeTax": 444,

      "taxAmount": 0,

      "taxRate": null,

      "paymentMethod": "2",

      "paymentTime": null,

      "customerId": null,

      "no": null,

      "paymentStatusName": "Đã thanh toán",

      "buyerName": "Người mua không lấy hóa đơn"

}

}

 

 1. Gửi email cho các hoá đơn khách hàng

Trong trường hợp khách hàng đã cấu hình email server và biểu mẫu email trên hệ thống SInvoice, hệ thống sẽ tự động thực hiện gửi email cho người mua khi trong thông tin hóa đơn có email. API này cho phép phần mềm tích hợp chủ động việc gửi email cho khách hàng, trong trường hợp cấu hình của email là không hoạt động hoặc muốn gửi lại email cho khách hàng khi có yêu cầu.

 • Đầuvào:
 • Action (POST): /InvoiceAPI/InvoiceUtilsWS/sendHtmlMailProcess
 • Headers:

+ Cookie: giá trị access_token

+ Content-Type : application/json

 • Các tham số sendHtmlMailProcess

Tên tham số

Kiểu dữ liệu, ràng buộc

Mô tả

supplierTaxCode

Required : true

DataType: String

Minlength :

Maxlength : 20

Format : [0-9-]+

Mã số thuế của doanh nghiệp/chi nhánh phát hành hóa đơn. Một doanh nghiệp có thể có nhiều mã số thuế

Mẫu 1: 0312770607

Mẫu 2: 0312770607-001

 

lstTransactionUuid

Required : true

DataType: String

Danh sách key request, mỗi transactionUuid tương ứng với 1 hoá đơn (Validate độ dài transactionUuid trong khoảng 10 – 36 ký tự). Các transactionUuid cách nhau bởi dấu “,”

 

 

Vị dụ mẫu và các trường dữ liệu:

 • JSON:

{

            "supplierTaxCode":"0100109106-712s",

            "lstTransactionUuid":"idtest9999999999,testuuid8888888,transactionUuid123"

}

 • Đầura:

Đối tượng Response với HTTPStatus và output Entity.

Tên trường

Mô tả

errorCode

Mã lỗi (giá trị là null không có lỗi gì xảy ra)

description

Mô tả lỗi (giá trị là null không có lỗi gì xảy ra)

 

 

 1. Phát hành/thay thế/điều chỉnh cho USB-TOKEN (Bước 1: Lấy chuỗi hash)

Sinh ra file xml và chuỗi hash của file XML của hóa đơn ký bởi USB Token.

 • Đầuvào:
 • Action (POST):  InvoiceAPI/InvoiceWS/createInvoiceUsbTokenGetHash/{supplierTaxCode}
 • Headers:

+ Cookie: giá trị access_token

+ Content-Type : application/json

Đầu vào tương tư như lập hóa đơn, bổ sung thêm thông tin chứng thư gửi kèm.

Bổ sung trường Lý do sai sót hoá đơn. Điều chỉnh cho phép truyền

Tên tham số

Kiểu dữ liệu, ràng buộc

Mô tả

certificateSerial

Required : true

DataType: String

Minlength : 

Maxlength : 100

Format :

Serial Number của chứng thư số của doanh nghiệp, chứng thư số này đã được doanh nghiệp đẩy lên trên hệ thống khi đăng ký sử dụng USB Token.

Định dạng Hex.

Vị dụ: 5404FFFEB7033FB316D672201B7BA4FE

adjustedNote

Required: False

DataType: String

Minlength: N/A

Maxlength: 255

Format:

Lý do sai sót

Cho phép nhập chuỗi ký tự tối đa 255 ký tự.

Không bắt buộc truyền.

Đặt trong generalInvoiceInfo

unitPrice

Required: false

DataType: BigDecimal

Minlength:

Maxlength:

Format: [0-9.]+-

Đơn giá của hàng hóa.

Các quy tắc ràng buộc giữ nguyên hiện trạng.

Bổ sung cho phép truyền giá trị âm

 

 

quantity

Required: false

DataType: BigDecimal

Minlength:

Maxlength:

Format: [0-9.]+-

Số lượng của hàng hóa

Các quy tắc ràng buộc giữ nguyên hiện trạng.

Bổ sung cho phép truyền giá trị âm

 

 

 

 

 

{

   "generalInvoiceInfo":{

      "invoiceType":"01GTKT",

      "templateCode":"01GTKT0/170",

            "invoiceSeries":"AA/17E",

      "transactionUuid": "123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000",

      "invoiceIssuedDate":1587797116843,

      "currencyCode":"VND",

      "adjustmentType":"1",

      "adjustedNote":"",

      "originalInvoiceType": "1",

      "originalTemolateCode": "1/0224",

      "paymentStatus":true,

      "paymentType":"TM",

      "paymentTypeName":"TM",

      "cusGetInvoiceRight":true,

      "userName":"user 1",

      “certificateSerial”:”5404FFFEB7033FB316D672201B7BA4FE”

   },

   "buyerInfo":{

      "buyerName":"Đặng thị thanh tâm",

      "buyerLegalName":"",

      "buyerTaxCode":"",

      "buyerAddressLine":"HN VN",

      "buyerPhoneNumber":"11111",

      "buyerEmail":"",

      "buyerIdNo":"123456789",

      "buyerIdType":"1"

   },

   "sellerInfo":{

      "sellerLegalName":"Đặng thị thanh tâm",

      "sellerTaxCode":"0100109106-501",

      "sellerAddressLine":"test",

      "sellerPhoneNumber":"0123456789",

      "sellerEmail":"[email protected]",

      "sellerBankName":"vtbank",

      "sellerBankAccount":"23423424"

   },

   "extAttribute":[

 

   ],

   "payments":[

      {

         "paymentMethodName":"TM"

      }

   ],

   "deliveryInfo":{

 

   },

   "itemInfo":[

      {

         "lineNumber":1,

         "itemCode":"ENGLISH_COURSE",

         "itemName":"Khóa học tiếng anh",

         "unitName":"khóa học",

         "unitPrice":"-3500000.0",

         "quantity":"-10.0",

         "itemTotalAmountWithoutTax":35000000,

         "taxPercentage":10.0,

         "taxAmount":0.0,

         "discount":0.0,

         "itemDiscount":150000.0

      }

   ],

   "discountItemInfo":[

 

   ],

"metadata":[

 

   ],

 

  "meterReading": [{

            "previousIndex": "5454",

            "currentIndex": "244",

            "factor": "22",

            "amount": "2"

          },

          {

            "previousIndex": "44",

            "currentIndex": "44",

            "factor": "33",

            "amount": "3"

          }],

   "summarizeInfo":{

      "sumOfTotalLineAmountWithoutTax":35000000,

      "totalAmountWithoutTax":35000000,

      "totalTaxAmount":3500000.0,

      "totalAmountWithTax":38500000,

      "totalAmountWithTaxInWords":"Ba mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng chẵn",

      "discountAmount":0.0,

      "settlementDiscountAmount":0.0,

      "taxPercentage":10.0

   },

   "taxBreakdowns":[

      {

         "taxPercentage":10.0,

         "taxableAmount":35000000,

         "taxAmount":3500000.0

      }

   ]

}

 • Dữ liệu chuỗi Hash trả về

{

  "errorCode": "",

  "description": "",

  "result": {

    "hashString": 0HFm34vX525V3Syg5EwdTnfO21s=,  }

}
 

Tên trường

Kiểu dữ liệu, ràng buộc

Mô tả

errorCode

DataType: String

Mã lỗi nếu có, không có lỗi thì trả về null

description

DataType: String

Mô tả chi tiết lỗi

hashString

DataType: String

 

Chuỗi Hash trả về của hóa đơn, dạng Base64

 

 1. Phát hành/thay thế/điều chỉnh cho USB-TOKEN (Bước 2: Ký USB token và sinh hóa đơn)

Thực hiện sử dụng USB-TOKEN để ký chuỗi hashString nhận được từ API trong bước 6.15. Lấy chuỗi ký để sinh hóa đơn.

 • Đầuvào:
 • Action (POST):  InvoiceAPI/InvoiceWS/createInvoiceUsbTokenInsertSignature
 • Headers:

+ Cookie: giá trị access_token

+ Content-Type : application/json

Tên tham số

Kiểu dữ liệu, ràng buộc

Mô tả

supplierTaxCode

Required : true

DataType: String

Minlength : 

Maxlength : 20

Format : [0-9-]+

Mã số thuế của doanh nghiệp/chi nhánh phát hành hóa đơn. Một doanh nghiệp có thể có nhiều mã số thuế

Mẫu 1: 0312770607

Mẫu 2: 0312770607-001

 

templateCode

Required : true

DataType: String

Minlength :

Maxlength : 20

Mã mẫu hóa đơn.

 

hashString

Required : true

DataType: String

Chuỗi Hash mà dữ liệu trả về ở trong request getHash phía bên trên

= out put của API : 6.15 Lập hóa đơn ký USB Token (Bước 1: Lấy chuỗi hash)

signature

Required : true

DataType: String

Chữ ký sau khi hashString đã được ký bởi USB token. dạng Base64

 

Vị dụ Json

{

  "supplierTaxCode": "0100109106-712",

  "templateCode": "01GTKT0/002",

  "hashString": "0HFm34vX525V3Syg5EwdTnfO21s=",

  "signature": "U0WpJk2Q/rDsnZDz8hiWKvs6QEf5DHTG8JyXjjNMtggZ/MIDP0hn9Mutc2uPZEOxqk2YnMjuRSxU8ST/T+C5i46Vb/0+7uIfzKpPm2yrsOSivCdzr6FrY6nJPkfkOWEdEs/hqDzcf4Vn8ZCVkNfovYR4prPGc7kNpO21sNb9BAI="

}

Kết quả trả về

 • Dữ liệu về thông tin về hóa đơn đã lập0

{

  "errorCode": "",

  "description": "",

  "result": {

    "supplierTaxCode": 0100109106-712,

    "invoiceNo": AA/20E0000018,

    "transactionID": 12523522245,

    "reservationCode": AXHBNK8I0H

  }

}
 

 

Tên trường

Mô tả

errorCode

Mã lỗi (giá trị là null nếu lập hóa đơn thành công)

description

Mô tả lỗi (giá trị là null nếu lập hóa đơn thành công)

supplierTaxCode

Mã số thuế người bán (doanh nghiệp phát hành hóa đơn)

 

invoiceNo

Số hóa đơn vd: AA\20E0000001

 

transactionID

Id của giao dịch

reservationCode

Mã số bí mật dùng để tra khách hang tra cứu

 

Tham khảo thêm tại https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/signhash.rar

 1. Chuyển font

Hỗ trợ convert từ các font chữ sang unicode (KH sử dụng API) này kết hợp với API tạo hóa đơn để convert dữ liệu

 • Đầuvào:
 • Action (POST):  InvoiceAPI/InvoiceUtilsWS/convertFont
 • Headers:

+ Cookie: giá trị access_token

+ Content-Type : application/json

Tên tham số

Kiểu dữ liệu, ràng buộc

Mô tả

font

Required : true

DataType: String

Font dữ liệu, các dữ liệu hỗ trợ bao gồm:

VNI

TCVN3

TCVN1

data

Required : true

DataType: String

Dữ liệu cần chuyển

 

Vị dụ json:

{

  "font": "TCVN3",

  "data": "D÷ liÖu kh«ng ®óng chuÈn Unicode cÇn convert"

}

Kết quả trả về

{

    "errorCode": null,

    "description": null,

    "result": "Dữ liệu không đúng chuẩn Unicode cần convert"

}

 

 

Tên trường

Mô tả

errorCode

Mã lỗi (giá trị là null nếu chuyển font thành công)

description

Mô tả lỗi (giá trị là null nếu chuyển font thành công)

result

Dữ liệu sau khi được chuyển về chuẩn Unicode

 1. Cập nhật trạng thái thanh toán

Cho phép hệ thống tích hợp cập nhật trạng thái thanh toán của hóa đơn sang là đã thanh toán.

 • Đầu vào:
 • Action (POST):  InvoiceAPI/InvoiceWS/updatePaymentStatus
 • Headers:

+ Cookie: giá trị access_token

+ Content-Type : application/x-www-form-urlencoded

 • Data: dữ liệu truyền vào dạng Form Param gồm các tham số:

Tên trường

Kiểu dữ liệu, ràng buộc

Dữ liệu/mô tả

supplierTaxCode

Required: true

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 20

Format: [0-9-]+

Mã số thuế của doanh nghiệp/chi nhánh phát hành hóa đơn. Một doanh nghiệp có thể có nhiều mã số thuế

Mẫu 1: 0312770607

Mẫu 2: 0312770607-001


 

 

templateCode

Required: true

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 20

Format: 

Mẫu số hóa đơn

 

 

invoiceNo

Required: true

DataType: String

Minlength: 7

Maxlength: 15

Format:  [a-zA-Z0-9]*$

Là ký hiệu hóa đơn + số hóa đơn vd: AA/20E0000001

 

 


 

buyerEmailAddress

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 2000

Format: ^[_A-Za-z0-9-\+]+(\.[_A-Za-z0-9-]+)*@[A-Za-z0-9-]+(\.[A-Za-z0-9]+)*(\.[A-Za-z]{2,})$

Email người mua

 


 

 

 


 

strIssueDate

Required: false

DataType:

Minlength:

Maxlength:

Format: Tiêu chuẩn 4.1

Ngày lập hóa đơn 


 

 


 

paymentType

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength:

Format:

Loại hình thức thanh toán

 


 

 

paymentTypeName

Required: false

DataType: String

Minlength:

Maxlength:

Format:

Tên phương thức thanh toán

 


 

 

cusGetInvoiceRight

Required: false

DataType: Boolean

Minlength:

Maxlength:

Format: true/false

Cho khách hàng xem hóa đơn trong Quản lý hóa đơn

 

 


 

 


 
 • Vị dụ định dạng FormParam

supplierTaxCode=0100109106-712&templateCode=01GTKT0%2F002&invoiceNo=AA%2F20E0000035&buyerEmailAddress=abc%40gmail.com &strIssueDate=20201103000000&paymentType=TM%2FCK&paymentTypeName=TM%2FCK&cusGetInvoiceRight=true

 • Dữ liệu trả về

{"errorCode":null,"description":null,"result":true,"paymentTime":null,"paymentMethod":null}

Mô tả

Tên trường

Mô tả

errorCode

Mã lỗi (giá trị là null nếu cập nhật trạng thái thanh toán thành công)

description

Mô tả lỗi (giá trị là null nếu cập nhật trạng thái thanh toán thành công)

result

Kết quả cập nhật trạng thái thanh toán

Thành công: true

Không thành công: false

paymentTime

Thời gian cập nhật trạng thái thanh toán

paymentMethod

Phương thức thanh toán

 

 1. Hủy trạng thái thanh toán

Cho phép chuyển trạng thái thanh toán của hóa đơn sang chưa thanh toán.

 • Đầu vào:
 • Action (POST):  InvoiceAPI/InvoiceWS/cancelPaymentStatus
 • Headers:

+ Cookie: giá trị access_token

+ Content-Type : application/x-www-form-urlencoded

 

Tên trường

Kiểu dữ liệu, ràng buộc

Dữ liệu/mô tả

supplierTaxCode

Required : true

DataType: String

Minlength :

Maxlength : 20

Format : [0-9-]+

Mã số thuế của doanh nghiệp/chi nhánh phát hành hóa đơn. Một doanh nghiệp có thể có nhiều mã số thuế

Mẫu 1: 0312770607

Mẫu 2: 0312770607-001

invoiceNo

Required : true

DataType: String

Minlength : 7

Maxlength : 15

Format :  [a-zA-Z0-9]*$

Là ký hiệu hóa đơn + số hóa đơn vd : AA/20E0000001

strIssueDate

Required : true

DataType:

Minlength :

Maxlength :

Format:Tiêu chuẩn 4.1

Ngày lập hóa đơn

 

 • Vị dụ định dạng FormParam

supplierTaxCode=0100109106-712&invoiceNo=AA%2F20E0000002&strIssueDate=1600154781000

 • Dữ liệu trả về

{

    "errorCode": null,

    "description": "Success"

}

 

 

 1. Xem trước hóa đơn nháp
 • Đầu vào:

Webservice dùng để lấy file PDF của dữ liệu để xem. Hệ thống tích hợp đẩy dữ liệu lập hóa đơn sang và SInvoice trả về file PDF của dữ liệu đó, các dữ liệu sẽ không được lưu vào trong SInvoice.

 • Action (POST):  InvoiceAPI/InvoiceUtilsWS/createInvoiceDraftPreview/{supplierTaxCode}
 • Headers:

+ Cookie: giá trị access_token

+ Content-Type : application/json

 

 

Tên trường

 

Kiểu dữ liệu, ràng buộc

 

Mô tả

supplierTaxCode

Required: true

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 20

Format: [0-9-]+

Mã số thuế của doanh nghiệp/chi nhánh phát hành hóa đơn. Một doanh nghiệp có thể có nhiều mã số thuế

Mẫu 1: 0312770607

Mẫu 2: 0312770607-001

 


 
 • Data: Định dạng JSON

Thông số dữ liệu truyền vào tương tự phần Lập hóa đơn. Tham khảo json tại phần 6.2

 • Đầu ra:
 • Đối tượng Response với HTTPStatus và output Entity.

Tên trường

Mô tả

errorCode

Mã lỗi (giá trị là null không có lỗi gì xảy ra)

description

Mô tả lỗi (giá trị là null không có lỗi gì xảy ra)

fileName

Tên file tải về

fileToBytes

Nội dung file được chuyển thành kiểu byte, dạng base64

 

 

 1. Tra cứu hóa đơn bằng transactionUuid

Cho phép hệ thống tích hợp tra cứu hóa đơn đã được phát hành thành công dựa vào transactionUuid (Dữ liệu xác định tính duy nhất của 1 hóa đơn do bên phần mềm tích hợp sinh dữ liệu và kiểm soát)

Thường sử dụng API này khi cần đối soát dữ liệu giữa 2 hệ thống HDDT và phần mềm tích hợp.

 • Đầu vào:
 • Action (POST):  InvoiceAPI/InvoiceWS/searchInvoiceByTransactionUuid
 • Headers:

+ Cookie: giá trị access_token

+ Content-Type : application/x-www-form-urlencoded

gồm các tham số:

Tên trường

Kiểu dữ liệu, ràng buộc

Dữ liệu/mô tả

supplierTaxCode

Required: true

DataType: String

Minlength:

Maxlength: 20

Format: [0-9-]+

Mã số thuế của doanh nghiệp/chi nhánh phát hành hóa đơn. Một doanh nghiệp có thể có nhiều mã số thuế

Mẫu 1: 0312770607

Mẫu 2: 0312770607-001

 


 

transactionUuid

Required: true

DataType: String

Minlength: 10

Maxlength: 36

Format:

Giá trị transactionUuid gán với hóa đơn khi gửi dữ liệu lập hóa đơn.

 


 

Vị dụ với định dạng formParam:

  supplierTaxCode=0100109106&transactionUuid= 0100109106_test3_268_1

Hình ảnh Response trả về thành công

Thông tin chi tiết Response

{

   "transactionUuid": "0100109106_test3_268_1",

   "errorCode": null,

   "description": null,

   "result": [

      {

         "supplierTaxCode": "0100109106",

         "invoiceNo": "AB/19E0000522",

         "reservationCode": "OKMYMDX5F4",

         "issueDate": 1587797116843

         "status": "Hóa đơn gốc"

      }

   ]

}

Đối với các hóa đơn theo Thông tư 78 đã được cơ quan thuế cấp mã sẽ có các thông tin bổ sung về mã cơ quan thuế như sau

STT

Tên thẻ

Ý nghĩa

 1.  

exchangeStatus

Mô tả trạng thái truyền nhận của HĐ với CQT

 1.  

exchangeDes

Mô tả lỗi truyền nhận

 1.  

codeOfTax

Mã CQT cấp

{

    "errorCode": null,

    "description": null,

    "transactionUuid": "4543Gfd565h",

    "result": [

        {

            "supplierTaxCode": "0100109106-710",

            "invoiceNo": "K21DTT4",

            "reservationCode": "UFODH7MN7LT0GW5",

            "issueDate": 1638852198000,

            "status": "Hóa đơn điều chỉnh tiền",

            "exchangeStatus": " Mã CQT cấp: 00BDD6525B75646655B654665B65466565",

            "exchangeDes": null,

            "codeOfTax": "00BDD6525B75646655B654665B65466565"

        }

    ]

}

 

 1. Danh sách lỗi trả về của hệ thống

Đối tượng Response mô tả trạng thái lỗi Webservice trả về và đối tượng dữ liệu Webservice trả về. Bao gồm mã lỗi và mô tả lỗi.

Note: Khi phát sinh lỗi việc đầu tiên kiểm tra mã lỗi trong danh sách lỗi để nắm được tại sao lỗi và cách khắc phục.

 1. Mapping giữa các trường thông tin và mẫu hóa đơn

Các trường thông tin sẽ được mapping lên mẫu hóa đơn phụ thuộc vào thiết kế chi tiết của mẫu hóa đơn đó. Về cơ bản sẽ các mẫu hóa đơn sẽ được mapping các trường như sau:

Lưu ý: trong trường hợp trường thông tin không hiển thị đúng, nguyên nhân có thể do dữ liệu gửi sang chưa đúng hoặc mẫu hóa đơn thiết kế không hiển thị đúng thông tin. Kiểm tra dữ liệu trong file hóa đơn gốc (xml) tải về xem đúng chưa.

 

 1. Kiểm tra API bằng POSTMAN

Trước khi lập trình, các phần mềm tích hợp nên kiểm tra trước các API bằng POSTMAN để hiểu các dữ liệu cần phải truyền vào/trả về của hệ thống. Sau khi chạy thử xong, việc code sẽ nhanh hơn.

Chi tiết xem ở:

https://sinvoice.viettel.vn/ho-tro/huong-dan-su-dung/35-huong-dan-su-dung-postman-goi-api-webservice-hoa-don-dien-tu

11.Điều chỉnh hóa đơn không tồn tại

Input: Các thông tin đầu vào giữ nguyên hiện trạng, chỉ bổ sung thêm trong generalInvoiceInfo hai thẻ như sau:

Tên trường

Kiểu dữ liệu

Mô tả

originalInvoiceType

Required: True

DataType: String

Minlength: N/A

Maxlength:

Format:

Loại hóa đơn gốc

Truyền giá trị số với ý nghĩa như sau

0- Không phải hóa đơn giấy/hóa đơn không tồn tại trên hệ thống

1-Hóa đơn TT78

2-Hóa đơn theo QĐ 1209

3-Hóa đơn điện tử/giấy TT32

4-Hóa đơn giấy TT 78

originalTemplateCode

Required:

DataType: String

Minlength: N/A

Maxlength: 20

Format:

Bắt buộc truyền nếu originalInvoiceType là 1, 2, 3 hoặc 4

Ví dụ mẫu TT32: 01GTKT0/001

Ví dụ mẫu TT78: 1/0224

Output: Giữ nguyên hiện trạng

Ví dụ response trường hợp truyền sai giá trị originalInvoiceType

{

    "code": 400,

    "message": "BAD_REQUEST_ORIGINAL_INVOICE_TYPE_INVALID",

    "data": "BAD_REQUEST_ORIGINAL_INVOICE_TYPE_INVALID"

}

11.1.1.1.1Xử lý luồng sự kiện tương tác

-Trường hợp thẻ originalInvoiceType không truyền hoặc truyền giá trị rỗng/0 thì không bắt buộc truyền thẻ originalTemplateCode, hệ thống xác thực thông tin khi lập hóa đơn như hiện trạng.

-Trường hợp thẻ originalInvoiceType truyền giá trị 1, 2, 3 hoặc 4 thì

 +Bắt buộc phải truyền thẻ originalTemplateCode, quy tắc xác thực thẻ này tương tự như thẻ templateCode hiện tại.

  +Khi lập hóa đơn, hệ thống không kiểm tra tính tồn tại của hóa đơn gốc trên hệ thống, các quy tắc xác thực khác giữ nguyên hiện trạng.

 

 


bắt buộc không ghi vào đây?

Đã bổ sung

Dữ liệu này có lưu vào DB không? Nếu lưu thì trường nào?

Trước có lưu templateCode vào db ở case điều chỉnh khác mẫu số đấy

Quy tắc lưu thông tin hóa đơn gốc vẫn giữ nguyên hiện trạng. (lưu vào instance_file_name).

Bổ sung lại trong mục Xử lý luồng sự kiện.

Cho thêm ví dụ:

01GTKT0/001

1/002

Đã bổ sung

Bình luận


Viết bình luận