0 GIỎ HÀNG
Giỏ hàng của bạn chưa có sản phẩm nào!

Hướng dẫn dùng web TLPtech

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ WEBSITE

Website: www.tlptech.vn

                * TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP
             1. Đường dẫn đến trang quản trị: http://tên miền/admin
             2. Tài khoản đăng nhập:
     Sử dụng tài khoản được cung cấp bởi nhân viên kinh doanh hoặc từ email của bộ phận kỹ thuật.
     Yêu cầu trợ giúp gửi đến email: info@tlptech.vn 
 

Nhập nội dung để thêm danh mục:

  - Thêm mới hoặc chỉnh sửa danh mục. Vì là website đa ngôn ngữ nên bát buộc phải nhập đầy đủ hai ngôn ngữ Anh - Việt.
  -  Yêu cầu nhập thông tin đầy đủ bắt buộc của sản phẩm ở mỗi trường  có dấu " * " màu đỏ.


                                                                Màn hình thêm Tab tổng quát danh mục sản phẩm                                  Màn hình thêm Tab dữ liệu danh mục sản phẩm

                                                               Màn hình liệt kê danh sách sản phẩm

Ở cuối trang có phân trang nếu danh sách vượt quá số lượng hiển thị.
Nhập nội dung để thêm danh mục:
   - Thêm mới hoặc chỉnh sửa danh mục. Vì là website đa ngôn ngữ nên bắt buộc phải nhập đầy đủ hai ngôn ngữ Anh - Việt ( nếu có ).
   - Yêu cầu nhập thông tin đầy đủ ở mỗi trường có dấu " * " màu đỏ.

   VÍ DỤ TAB THÊM VÀ CHỈNH SỬA SẢN PHẨM ( Làm tương tự như nhau)

 

 
 

Bình luận
Viết bình luận