0 GIỎ HÀNG
Giỏ hàng của bạn chưa có sản phẩm nào!

Cách chuyển từ PHP8.0 tới PHP7.4 trên CentOS - Vestacp

Downgrade from PHP8.0 to PHP7.4 on VestaCP - CentOS:

This article details the steps to downgrade to PHP7.4 from PHP8.0.

$ yum remove php php-cli php-fpm php-common
$ yum-config-manager --disable remi-php8
$ yum-config-manager --enable remi-php74
$ yum install php php-cli php-common php-fpm
$ yum install php-pdo php-mbstring php-bcmath php-gd php-mysqlnd

Test:

$ php -v

Reload Nginx & PHP-FPM:

$ service php-fpm restart
$ service nginx restart

Bình luận


Viết bình luận