Tổng đài VoiIP

Tổng đài IP Basic

Giá

300,000đ /tháng
Tổng đài IP Pro

Giá

500,000đ /tháng
Tổng đài IP Pre

Giá

800,000đ /tháng
Tổng đài IP VIP

Giá

1,000,000đ /tháng